2022-12-21

Poprawne rozliczanie kosztów ciepła

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

Plenarne, listopadowe posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęło się od zapoznania się z wynikami lustracji problemowej dotyczącej rozliczenia kosztów ciepła za okres rozliczeniowy lat 2020/2021 w naszej Spółdzielni oraz zapoznania z listem polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z 4.11.2022 r.


Wyniki tej lustracji uprzedzająco były przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia trzech komisji RN: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. Na posiedzeniu tym z wynikami lustracji członków komisji zapoznała mgr Elżbieta Zawadzka – lustrator Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Poinformowała ona, że w wyniku wnikliwej analizy dokumentów źródłowych oraz indywidualnych rozliczeń mieszkańców stwierdzono poprawność sposobu rozliczania kosztów ciepła w Spółdzielni w okresie rozliczeniowym 2020/2021.


Rada Nadzorcza zapoznawszy się z stanowiskiem wypracowanym w tej sprawie przez trzy komisje i zaznajomiwszy się z wynikami lustracji problemowej dotyczącej rozliczenia kosztów ciepła w KSM przyjęła ten dokument do wiadomości nie wnosząc uwag.


Następną kwestią omawianą przez Radę Nadzorczą była przewidywana realizacja Strategii Ekonomicznej KSM w zakresie remontów na koniec 2022 roku oraz projekt planu remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2023 (w kontynuacji Strategii Ekonomicznej KSM). Zagadnienie to było omawiane i zostało zaopiniowane także na posiedzeniu wspólnym trzech komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej.


Konkludując debatę w tej sprawie Rada przyjęła do wiadomości informację Zarządu o prognozowanym wykonaniu planu rzeczowo-finansowego robót z funduszu remontowego część „A" na rok 2022 w zakresie wszystkich robót na poziomie ok. 40 milionów 835.810 zł, co odpowiada wykonaniu planu finansowego w 112,70%. Tak wysoka realizacja ma swoje uzasadnienie w dopuszczeniu (na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2021 o zmianie „Regulaminu funduszu remontowego KSM") objęcia sfinansowaniem z funduszu remontowego część „A" robót koniecznych, a nie uwzględnionych w planie remontów w danym roku. Niezbędność wykonania tych prac wynika z aktualnego stanu technicznego konkretnego budynku, bądź z nakazu organów nadzoru budowlanego.


Ponadto Rada przyjęła przedstawiony przez Zarząd wariant I. wstępnego projektu planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2023 część „A" w wysokości 47 milionów 442.000 zł. Wariant ten różni się od wariantu II. większym zakresem robót i planowanych nakładów związanych z modernizacją elewacji i dociepleń budynków, przy tożsamych w obydwu wariantach planowanym zakresie robót i nakładach finansowych na pozostałe roboty ujęte w planie na 2023 rok. Wariant I. spełnia zgłaszane przez osiedla w tym zakresie uzasadnione potrzeby wynikające z realizowanej w KSM Strategii Ekonomicznej.


Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i uznała za zasadne uwzględnienie oraz przyjęcie w obydwu wariantach rezerwy finansowej w wysokości 3 milionów 150.000 zł. Rezerwa ta zabezpiecza finansowo ewentualne prace, związane m.in. z wykonaniem robót (w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 8/2021), montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w wysokości 3 milionów 000.000 zł oraz usuwaniem awarii infrastruktury ciepłowniczej w kwocie 150.000 zł.


Następnym punktem obrad była debata nad „Informacją Zarządu dotyczącą realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni i związanych z tym kosztów". Zagadnienie to wcześniej rozpatrywały i opiniowały na swoich posiedzeniach komisje: Samorządowo-Statutowa, a także Rewizyjna. Każda z komisji pozytywnie zaopiniowała tę informację i zarekomendowała Radzie jej przyjęcie. Zatem Rada stwierdziła, że po analizie przyjmuje informację o poniesionych przez Spółdzielnię kosztach publikowania gazety „Wspólne Sprawy" oraz o innych formach wykorzystywanych przez Spółdzielnię do zapoznawania członków KSM o swojej działalności.


W tym miejscu dodam, że w trakcie rozpatrywania spraw wniesionych pod obrady plenarne RN zostały omówiono zagadnienia zawarte w artykule wiceprezesa Zarządu KSM Zbigniewa Olejniczaka pt. „Przygotowaliśmy się do zimy" opublikowanym w listopadowym wydaniu „Wspólnych Spraw" (nr 11/381/2022).


Zwieńczeniem posiedzenia Rady Nadzorczej była ocena projektu i przyjęcie Regulaminu Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dokument ten był przedmiotem wcześniejszej analizy dokonanej przez Komisję Samorządowo-Statutową. Rada jednomyślnie (21 głosów za), przy braku głosów przeciwnych podjęła uchwałę nr 18/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


W imieniu całej Rady Nadzorczej życzę wszystkim członkom Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Waszym rodzinom – pełnych radości, pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2023 Roku.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)