Procedury związane z remontami

 

Roboty budowlane (remonty, przebudowy) w lokalach KSM można przeprowadzać po uzyskaniu na nie pisemnej zgody Spółdzielni. Zgoda nie jest wymagana jedynie przy wykonywaniu prac dotyczących bieżącej konserwacji i odnawiania lokalu (np. gipsowania, malowania ścian lub stolarki, naprawy okładzin ściennych i podłogowych, drobnych napraw instalacyjnych itp.).

 

Postępowanie dotyczące przeprowadzania remontów jest następujące:

 

1. Użytkownik lokalu składa wniosek o zgodę na przeprowadzenie robót budowlanych z wyszczególnieniem ich zakresu z podaniem pomieszczeń, których roboty dotyczą.

 

Zakres prac wymagających uzyskania zgody Spółdzielni:

 • wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,
 • wyburzanie / budowa dodatkowych / zmiana lokalizacji ścianek działowych,
 • zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,
 • wymiana / przebudowa instalacji gazowej / elektrycznej / wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
 • wymiana lub zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,
 • wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej,
 • położenie parkietów / płytek ceramicznych / paneli / innych okładzin na podłogach / ścianach,
 • montaż sufitów podwieszanych,
 • montaż klimatyzatora

W przypadku zamiaru wyburzania / przebudowy ścian należy dołączyć szkic lokalu przedstawiający stan wyjściowy i po planowanych zmianach. W celu umożliwienia pozyskania dodatkowych niezbędnych informacji dotyczących wniosku prosimy o podawanie we wniosku numeru telefonu.

 

Przykładowy prawidłowo wypełniony wniosek o zgodę na wykonanie robót budowlanych znajduje się w zakładce - Druki, wnioski

 

UWAGA: Wniosek o zgodę na wykonanie robót remontowych można:

             - złożyć w Administracji Osiedla,

             - przesłać pocztą,

             - dostarczyć do kancelarii pok. nr 3 przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

 

2. W pisemnej odpowiedzi zostaną określone warunki realizacji zaplanowanych robót, w tym także ewentualna potrzeba uzyskania i przedstawienia Spółdzielni projektów budowlanych wykonanych przez uprawnionych specjalistów, a także pozwoleń na realizację robót lub innych dokumentów wystawionych przez odpowiednie jednostki administracji lub urzędów. Zgoda jest wydawana na 6 miesięcy, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek użytkownika lokalu.

 

Dokonania zgłoszenia w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice wymaga:

 • wyburzanie lub wykonywanie ścianek działowych,
 • zamurowanie lub wykonywanie nowych otworów drzwiowych i innych w ściankach działowych,
 • wymiana instalacji gazowej (tzn. wykonanie nowej instalacji bez zmiany jej poprzedniego przebiegu).

Do robót można przystąpić po upływie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia, jeżeli w/w Urząd nie wniesie sprzeciwu.

 

Uzyskania w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice decyzji pozwolenia na budowę wymaga:

 • wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,
 • wykonywanie lub poszerzanie otworów drzwiowych i innych w ścianach nośnych,
 • przebudowa instalacji gazowej (tzn. dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej przebiegu),
 • zmiana lokalizacji urządzeń gazowych.

Do robót można przystąpić po uzyskaniu w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice na druku decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych klauzuli o jej ostateczności – po 14 dniach od jej doręczenia, dostarczeniu ostatecznej decyzji pozwolenia do Spółdzielni i uzyskaniu na piśmie zgody na realizację robót.

 

3. Po spełnieniu wskazanych wymogów i zrealizowaniu prac remontowych z zachowaniem warunków podanych przez Spółdzielnię, użytkownik lokalu każdorazowo jest zobowiązany zawiadomić Administrację Osiedla o zakończeniu robót i dostarczyć wymagane dokumenty. Administracja Osiedla dokonuje odbioru przeprowadzonych robót z oceną prawidłowości ich wykonania i spisuje protokół odbioru, który jest podstawą do odpowiednich zapisów w karcie lokalu oraz książce obiektu budowlanego.

 

Wymagane dokumenty – zależnie od zakresu robót – m.in:

 • protokół próby/kontroli szczelności instalacji gazowej,
 • protokół pomiaru stanu izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej,
 • protokół kontroli przewodów kominowych.

UWAGA: Wymienione dokumenty można dostarczać bezpośrednio do Administracji Osiedla lub w trakcie komisyjnego odbioru robót.

 

 


  

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikat energetyczny) – termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008.201.1240 ze zm.). Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

 

W związku z wnioskami Naszych lokatorów w sprawie wydania świadectwa charakterystyki energetycznej dla ich lokali uprzejmie informujemy, że wnioski takie są nieuprawnione w świetle przepisu art. 5 ust. 5 a w związku z art. 5 ust. 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.). Wyjaśniamy, że przepis art. 5 ust. 5 a ustawy nakładający na właścicieli i zarządców obowiązek uzyskania i wydania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu lub osobie której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie ma zastosowania w sprawie. Przesłanką powstania obowiązku i wydania zaświadczenia jest:

 • oddanie budynku do użytkowania po dacie wejścia w życie cyt. przepisów,
 • przeniesienie własności budynku, lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową.

Większość budynków w naszych zasobach zostało oddanych do użytkowania przed 1 stycznia 2009 roku, zatem nie odnosi się do nich obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wynikający z przepisu art. 5 ust. 3 ustawy, który wprowadzony został po oddaniu budynków do użytkowania. Zbycie lokali na podstawie umowy przenoszącej własność w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zawartej pomiędzy Spółdzielnią, a osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu także wyłącza obowiązek wydania nabywcy przez Spółdzielnię jako zbywcę odpowiedniego świadectwa. Zgodnie z art. 5 ust.5 ustawy Prawo budowlane w przypadku budynków ze wspólną instalację grzewczą, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku. Oznacza to, iż spółdzielnia wydając lokal (od dnia 01.01.2009 r.) zobowiązana jest do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nabywcy lokalu. Jeżeli natomiast spółdzielnia mieszkaniowa nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000.80.903 t.j ze zm.), to w świetle art. 5 ust. 4 ustawy Prawo budowlane obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie ciąży na spółdzielni, a na stronie posiadającej prawo do lokalu mieszkalnego. Przy uwzględnieniu przedstawionego stanu prawnego, informujemy, że Spółdzielnia nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków w naszych zasobach, a w związku z tym nie może w chwili obecnej zrealizować takich wniosków. O ile taka charakterystyka zostanie opracowana w przyszłości realizacja wniosków będzie możliwa, o ile taka potrzeba zaistnieje. Przedstawiając powyższy stan prawny wskazujemy, że jak wynika z piśmiennictwa zawartego w fachowych periodykach adresowanych do środowiska notariuszy, brak świadectwa energetycznego nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy sprzedaży ani nie skutkuje jej nieważnością.

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)