2014-07-11

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

A miało już nie być o cieple. W końcu lato w pełni. Niestety spór Spółdzielni z głównym dostawcą ciepła do naszych zasobów – Tauronem przybrał na sile. Firma ta posunęła się do bezprecedensowego kroku, dostarczając bezpośrednio do skrzynek pocztowych naszych mieszkańców swój biuletyn obrazujący stanowisko tej firmy w sporze z naszą Spółdzielnią. Może nie byłoby nic złego w tej formie głoszenia swoich racji, gdyby nie uciekano się do głoszenia półprawd czy wręcz informacji całkowicie fałszywych. A najbardziej bulwersujące jest to, że podano również instruktaż jak pozbyć się Zarządu Spółdzielni, który... broni swoich mieszkańców przed płaceniem zawyżonych rachunków za dostarczane ciepło.

 

To pomysł kuriozalny, najdelikatniej mówiąc – pozbawiony klasy. Firma o takich ambicjach nie powinna spadać poniżej pewnego poziomu argumentacji i grania na ludzkich odczuciach. Są w Spółdzielni ludzie mający powody do niezadowolenia, z różnych przyczyn. Bo to wszak Spółdzielnia... żąda pieniędzy! – za dostarczaną wodę, ciepło, energię elektryczną, za wieczyste użytkowanie gruntu, na niezbędne remonty i konserwacje. To, że – w większości przypadków wnoszonych opłat jest tylko darmowym inkasentem i pośrednikiem – nie wszystkim trafia do świadomości. Czy to oni chyba mają stanowić tę „grupę uderzeniową", która upomni się o to, by Spółdzielnia płaciła Tauronowi w sposób bezkrytyczny, w coraz wyższych wysokościach? To oni mają zmienić Zarząd, bo dba o żywotne interesy mieszkańców spółdzielczych zasobów? Zadziwiająca to logika. Czy autorzy tego biuletynu mają takie niskie mniemanie o poziomie intelektualnym naszych członków, że potrzebna im tego typu instrukcja? A w szczególności taki irracjonalny powód?

 

Stanowisko Spółdzielni zostało przedstawione w majowym i czerwcowym numerze „Wspólnych Spraw". Jest o tym również w obecnym. W odpowiedzi na biuletyn Tauronu - Spółdzielnia wydała również własny „Nasz Biuletyn", także dostarczony mieszkańcom. O sprawie szeroko pisały „Gazeta Wyborcza" i „Dziennik Zachodni" oraz informowały lokalne stacje telewizyjne, zwłaszcza po konferencji prasowej zwołanej przez Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sprawę rozstrzygnie sąd. Zasadność roszczeń Spółdzielni nie podlega dyskusji. Dyskusyjna będzie tylko wysokość zasądzonego odszkodowania, o jakie upomina się Spółdzielnia. Nawiasem mówiąc nasza Spółdzielnia nie jest jedyną, która dochodzi należności za korzystanie ze służebności jej gruntu. Niestety młyny polskiego sądownictwa mielą powoli, więc sprawa chyba jeszcze szybko końca nie ujrzy. Zawsze pozostaje jeszcze ugoda zwaśnionych stron. I to byłoby chyba najlepszym rozwiązaniem.

 

Przechodząc do tzw. rutynowych działań Rady Nadzorczej, to jak zwykle należy rozpocząć od spraw członkowskich, czyli rozpatrywania wniosków Zarządu o pozbawienie członkostwa za długotrwałe uchylanie się od wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego czy użytkowego. Według informacji Zarządu na koniec maja 2014 r. zaległości w opłatach za używanie lokali wyniosły 10,9 mln zł i były wyższe o 67 tys. zł niż 30 kwietnia br. Zważywszy, że w całkowitej kwocie zaległości niedopłaty za media stanowiły wartość 236 tysięcy zł, to można powiedzieć, że zadłużenia te utrzymują się na stałym, wysokim poziomie.

 

Struktura zaległości w rozbiciu na rodzaje lokali kształtowała się następująco:

  • mieszkania 7,33 mln zł,
  • garaże 0,12 mln zł,
  • lokale użytkowe 1,24 mln zł,
  • pawilony 2 mln zł.

W ramach pomocy państwa dla osób o niskich dochodach, w formie tzw. dodatków mieszkaniowych, do kasy Spółdzielni wpłynęła w maju br. kwota 110 tys. zł.

 

Na majowe posiedzenie Rady Zarząd skierował 14 wniosków o pozbawienie członkostwa. I tym razem troje członków, przysłowiowym rzutem na taśmę, spłacając swoje zadłużenie, uratowało się od niechybnej gilotyny wykluczeniowej. Tak więc Rada Nadzorcza rozpatrywała już tylko 11 wniosków. Z powyższej ilości Rada uznała 4 deklaracje spłaty zadłużenia za wiarygodne i odroczyła rozpatrywanie wniosków ich dotyczących. Niestety pozostałych 7 członków zostało z rejestru wykreślonych.

 

Rada uchyliła również trzy swoje poprzednie uchwały o wykreśleniu, gdyż zadłużenia zostały spłacone. W tej grupie znalazły się dwie osoby, które wcześniej złożyły odwołania do Walnego Zgromadzenia.

 

Część organizacyjno-gospodarczą posiedzeń miało rozpocząć rozpatrywanie i opiniowanie ewentualnych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz żądań poszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które wpłynąć powinny do Spółdzielni przed 6 czerwca 2014 r. Jednak w tym statutowym terminie do Spółdzielni nie wpłynęły żadne projekty czy żądania.

 

Z kolei, w ramach przygotowań do Walnego Zgromadzenia, Rada dokonała weryfikacji kandydatów do wyborów na członków nowej Rady Nadzorczej. Na 26 miejsc w Radzie zgłosiło się 46 kandydatów. Największe zainteresowanie wyborami było w osiedlu Ściegiennego (3 kandydatów na 1 miejsce) i Giszowcu (2 kandydatów na 1 miejsce). W kilku osiedlach ilość kandydatów pokrywała się z ilością mandatów przypadających na te osiedla. Do żadnej z 46 osób kandydujących nie wniesiono zastrzeżeń.

 

Jednym z głównych obowiązków Rady jest analizowanie kosztów i wpływów z tytułu świadczeń związanych z dostawą wody zimnej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania za rok ubiegły, czyli obecnie omawiano 2013. Koszty mediów stanowią najpoważniejszą pozycję opłat za korzystanie z lokalu.

 

Koszty wody stanowiły 18,5% ogólnych kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Mimo utrzymywania się zużycia wody w 2013 roku praktycznie na poziomie wykorzystania w roku 2012, koszt wody wzrósł o 7,20%, co spowodowane zostało wzrostem ceny wody (z 12,13 zł/m3 na 13,15 zł/m3). Koszt wody i odprowadzenia ścieków zamknął się w Spółdzielni w roku 2013 na poziomie 18,35 mln zł. Istotny do rozpatrywania kosztu tego medium wskaźnik niebilansowania się wody zwiększył się nieco w porównaniu do roku 2012 i wyniósł 8,01%; był więc i tak mniejszy niż uznany za dopuszczalny i wynoszący 10%. Mimo to Rada zaleciła Zarządowi i Radom Osiedli dokonanie szczegółowej analizy przyczyn niebilansowania się wody w poszczególnych nieruchomościach, gdyż w niektórych są przypadki dużego przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika.

 

Koszty ciepła na cele grzewcze w 2013 roku kształtowały się na poziomie 25,58 mln zł, co stanowiło 25,8% ogółu kosztów GZM. Mimo mniejszego zużycia ciepła (GJ) w stosunku do roku 2012, jego koszt wzrósł o 4,9%. To przede wszystkim wynik trzech podwyżek cen ciepła zrobionych przez Tauron. Rada uznała za niezbędne dalsze ubieganie się Zarządu o obniżenie mocy zamawianej na poszczególne nieruchomości, jako oczywistej konsekwencji zmniejszenia zużycia ciepła spowodowanego zakończeniem termomodernizacji budynków Spółdzielni. Moc zamawiana stanowi coraz większy składnik taryfy za ciepło. Jest więc o co walczyć.

 

Ciepło na podgrzanie wody zamknęło się kwotą ok. 4 mln zł, co stanowiło 4,0% kosztów GZM. Mimo spadku zużycia wody ciepłej w stosunku do roku 2012, jego koszt wzrósł o przeszło 10%. Średni koszt podgrzania wody w Spółdzielni w 2013 roku kształtował się na poziomie blisko 20 zł/m3.

 

Również co roku Rada otrzymuje informacje o stopniu usuwania wad i usterek, tak w okresie gwarancji jak i późniejszego użytkowania, na obiektach podlegających modernizacji, finansowanej z funduszu remontowego „A", jak i wznoszonych w procesie inwestycyjnym. W ubiegłym roku nastąpił spadek stwierdzonych usterek, co wskazuje na lepszą jakość stosowanych materiałów i pilnowanie reżimu wykonawczego. a także świadczy o skutecznym nadzorze inwestorskim i właściwym wyborze wykonawców. Oferowana cena przy prowadzeniu procedury wyboru wykonawcy nie może stanowić jedynego, czy najważniejszego kryterium.

 

Kolejnym punktem obrad była ocena ekonomiczna efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2013 roku oraz informacja o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2014 roku. Rada nie stwierdziła przypadku łamania procedur ujętych w Zarządzeniu Dyrektora Spółdzielni Nr 3 dotyczącym wyłaniania wykonawców, tak centralnie jak i na osiedlach. Ocena zawarta w punkcie wyżej najlepiej świadczy o wartości dokonywanych wyborów wykonawców robót.

 

Ostatnim punktem porządku obrad Rady mijającej kadencji było omówienie wniosku Zarządu w sprawie zmiany ryczałtu za obsługę instalacji ogrzewania. Ryczałt ten nie był zmieniany od 2000 roku. Skutki tej zmiany odczują mieszkańcy dopiero w roku przyszłym, gdyż obowiązywać będzie w rozliczeniach okresu rozpoczynającego się 1 lipca br.

 

Posiedzenie jak zwykle kończyło rozpatrywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

 

Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniach 23-25 czerwca br. Sprawozdanie z tego najważniejszego wydarzenia Spółdzielni w roku znajduje poczesne miejsce na łamach lipcowego numeru „Wspólnych Spraw", podobnie jak skład nowej Rady Nadzorczej na lata 2014-2017 wybranej w trakcie tego trzydniowego Zgromadzenia.

Z poważaniem
JERZY DONIEC     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)