2014-05-22

KOMUNIKAT  Nr 1

O WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ KSM

na kadencję w latach 2014 – 2017

 

Stosownie do przepisów Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej kadencja obecnej Rady Nadzorczej obejmująca lata 2011 – 2014 kończy się z upływem Walnego Zgromadzenia w 2014 r. Wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2014 – 2017 zostaną przeprowadzone na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniach 23.24.25 czerwca 2014 r.

 

1.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 26/2014 z dnia 25.03.2014 r.

(na podstawie § 87 ust.2 i § 89 ust.9 Statutu KSM):

 

- dokonała podziału terytorialnego zasobów Spółdzielni na okręgi wyborcze, które pokrywają się z podziałem na grupy członkowskie odbywające Zebrania Osiedlowe, odrębny okręg wyborczy tworzą członkowie oczekujący oraz członkowie nie posiadający prawa do lokalu i nie ubiegający się o lokal,

- ustaliła liczebność Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2014 – 2017 w ilości 26 osób,

- ustaliła ilość mandatów przypadających na poszczególne okręgi wyborcze.

 

2.

Czynne i bierne prawo wyborcze

(na podstawie § 12 ust.1, § 71 ust.1, § 104a ust.5 i § 104b Statutu KSM):

 

Każdemu członkowi Spółdzielni posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

Wybory do Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Spółdzielni.

 

Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować osoby – członkowie Spółdzielni, którzy:

- są członkami Zarządu,

- pozostają w stosunku pracy (są pracownikami Spółdzielni),

- są kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu,

- pozostają z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,

- prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,

- zalegają z opłatami za użytkowane lokale.

 

Osoba kandydująca w wyborach do Rady Nadzorczej obowiązana jest złożyć na piśmie stosowne oświadczenie w tej sprawie.

 

3.

Zgłoszenia kandydatów

(na postawie § 76 ust.1, 3 Statutu KSM):

 

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej.

 

Kandydatów do Rady Nadzorczej można zgłaszać w terminie do 06.06.2014 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 35c (pokój nr 36) lub w administracji Osiedla, przy czym liczy się data faktycznego wpływu zgłoszenia do Spółdzielni.

 

Informacja o prawie zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej będzie podana w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu 2014, które zostanie przekazane wszystkim członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych przynależnych do lokalu członka, a gdy jest to niemożliwe listem na ostatni znany adres – na trzy tygodnie przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę Osiedla, z którego kandyduje, i winno być poparte własnoręcznymi podpisami przez co najmniej 20 członków Spółdzielni ze wskazaniem ich nazwisk i adresów zamieszkania (pożądana byłaby również informacja o numerze członkowskim).

 

Zgłoszenie może być także poparte uchwałą Rady Osiedla bądź uchwałą ustępującej Rady Nadzorczej.

 

Do zgłoszenia winna być dołączona pisemna zgoda osoby zgłaszanej i oświadczenie kandydata, że nie zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz, że nie posiada zaległości wobec Spółdzielni .

 

4.

Wybory poprzez głosowanie

(na postawie § 82a i § 87 Statutu KSM):

 

Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią kartach wyborczych.

 

Karty będą zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej, z podziałem na okręgi wyborcze.

 

Każdy członek Spółdzielni posiada jeden głos i zaznacza znakiem „X" nazwisko jednego kandydata, na którego głosuje. Jeżeli głosujący zaznaczy na karcie wyborczej więcej kandydatów to karta jest nieważna. Nieważna jest też karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos, lub gdy na karcie znajdują się dopisane inne osoby.

 

Karty wyborcze uprawnionym do głosowania wręcza komisja mandatowo-skrutacyjna wybrana w każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandato-skrutacyjna ustala liczbę  wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących i przekazuje karty do depozytu notariuszowi, który je przechowuje do czasu posiedzenia kolegium Walnego Zgromadzenia.

 

Wyniki głosowania ustala kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarze oraz przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą te osoby, które łącznie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uzyskały największą liczbę głosów w danym okręgu wyborczym, w ramach przypadających na ten okręg mandatów.

 

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby mandatów do obsadzenia w danym okręgu, w skład organu wchodzi kandydat posiadający najniższy numer członkowski.

 

Informację o podjętych uchwałach Zarząd niezwłocznie zamieszcza na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i każdej Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

5.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej

 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd najdalej w terminie 7 dni od ustalenia wyników wyborów, w celu ukonstytuowania się Rady.

 

Katowice, maj 2014 r.

 


  

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 w dniach

23.24.25 Czerwca 2014 o godz. 16:30

 w CENTRUM KULTURY KATOWICE im. KRYSTYNY BOCHENEK pl. Sejmu Śląskiego 2

 

 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór sekretarza i asesorów wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej Walnego Zgromadzenia (części).

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2013 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

8. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na rok 2014.

9. Informacja o wynikach przeprowadzonych w KSM lustracji działalności Spółdzielni:

    a) kompleksowej za lata 2010-2012,

    b) problemowej (działalność inwestycyjna) za lata 2012-2013.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok,

    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2013 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2013 rok,

    c) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2014 rok,

    d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2013 roku.

11. Informacja o zasadach głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej i przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej KSM.

12. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2014-2023.

14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2014 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

17. Zamknięcie obrad.

 


      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)