2014-05-21

Prezes Zarządu KSM:

mgr Krystyna Piasecka

 

Szanowni Spółdzielcy! 
Wybaczcie, że tym razem nie ustosunkuję się do „rewelacji” medialnych na temat rozliczeń spornych naszej Spółdzielni ze Spółką „Tauron-Ciepło”, to omawia na str. 7 majowego wydania „Wspólnych Spraw” oraz na stronie internetowej (zgodnie z ustaleniami na Kolegium Redakcyjnym) zastępca prezesa d/s GZS, ja natomiast zajmę Państwu nieco czasu innym, bardziej wrażliwym i znaczącym dla wszystkich Spółdzielców zrzeszonych w KSM tematem, związanym z wyborami członków Rady Nadzorczej KSM na najbliższą kadencję (tj. lata 2014-2017). 

 

Zacząć muszę ab ovo. Od jajka – czyli od początku. To starożytni Rzymianie rozpoczynali swoje posiłki od jajek (kończyli na… jabłkach – stąd cała sentencja brzmi: ab ovo ad mala) i co przenieśliśmy do naszej tradycji w śniadaniu wielkanocnym, kiedy zaczynamy ten uroczysty posiłek właśnie od jajek, od dzielenia się nimi i składania życzeń. Ale w znaczeniu przenośnym zwrot ten, wszędzie tam, gdzie wraz z cywilizacją trafiła łacina – oznacza zaczynanie jakiejś – z reguły przydługawej kwestii – od początku. Od jakiejś praprzyczyny, o której już się nie myśli, zapomniało się o niej, lub nie kojarzy jej skutków.

 
Do programu tegorocznego, trzeciego już Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni (w którym – w zamyśle ustawodawców uczestniczą gremialnie wszyscy członkowie – w praktyce jednak część członków z różnych powodów, jak np. choroba, wyjazd i inne – na Walne Zgromadzenie nie przychodzi, toteż 100% obecności nigdzie, zwłaszcza w dużych spółdzielniach, się nie notuje), obradującego jak w poprzednich latach również w częściach, tym razem dochodzi nowy element: wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni (jako, że skrócona ustawą, trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej zbliża się do końca).


Sposób przeprowadzania – i „Walnego”, i wyborów – ma swój początek w nowelizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 roku, a w szczególności w zmianach dokonanych prawie siedem lat później 14.06.2007 r. Uwaga spółdzielców i środków masowego przekazu skupiła się podówczas na kwestiach uwłaszczeniowych mieszkań spółdzielczych (za „przysłowiową złotówkę”), mało kogo wtedy interesowały inne wprowadzane zmiany.


A właśnie zapisy tejże ustawowej nowelizacji są owym „jajem”. One to spowodowały, że wraz ze zmianą statutu KSM, dostosowującą jego zapisy do zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, rozstaliśmy się z Zebraniami Przedstawicieli członków i wprowadziliśmy powszechne Walne Zgromadzenia, kadencja Rady Nadzorczej została ograniczona do 3 lat, a członkostwo w Radzie Nadzorczej do dwóch kadencji, a także przestały być organem spółdzielczym dawne terytorialne czyli osiedlowe Zebrania Grup Członkowskich. Wprawdzie w statucie KSM wprowadziliśmy w zamian tzw. Zebrania Osiedlowe, ale nie mają one już poprzednich prerogatyw, ustawowo zlikwidowanych, no i utrzymaliśmy dotychczas funkcjonujące Rady Osiedli. Ów nasz, uchwalony ze zmianami i sądownie zarejestrowany „nowy” Statut obowiązuje od 14.06.2011 r. Wszyscy członkowie KSM otrzymali niezwłocznie, bo już w lipcu 2011 roku, wydrukowany egzemplarz Statutu, wydanego jako dodatek do „Wspólnych Spraw”. Z jego treścią (nadal w całości obowiązującą) można zapoznać się też w dowolnej chwili na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: ksm.katowice.pl.


Postanowienia znowelizowanego Statutu, szczególnie dotyczące problematyki Walnego Zgromadzenia, omawiane były corocznie w naszej spółdzielczej gazecie (było to zarówno w roku 2011, jak i latach następnych – 2012, 2013). Zatem obecnie pragnę uwagę Państwa skupić na nowym elemencie w dotychczasowej praktyce Walnego Zgromadzenia KSM – na wyborze Rady Nadzorczej, jako że funkcjonujące w Spółdzielni i wynikające z inspiracji naszych członków od początku lat 90-tych zasady uległy w tym przedmiocie bardzo istotnym zmianom.


Przypomnę, że członkowie obecnej Rady Nadzorczej wybrani byli w 2011 roku, jeszcze w trybie wynikającym z poprzednich uregulowań statutowych. Było to spowodowane tym, że mimo uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli zmiany Statutu KSM w styczniu 2011 r., i szybkiego złożenia wniosku o jego sądową rejestrację – Sąd dokonał jego rejestracji dopiero w czerwcu 2011 r. Członkowie Rady Nadzorczej zostali więc wybrani w trakcie poszczególnych Zebrań Grup Członkowskich (ostatnich z uprawnieniami organów Spółdzielni), w wyniku głosowania nad kandydaturami zgłoszonymi w czasie Zebrania spośród obecnych na sali obrad członków – mieszkańców danego osiedla. O tym, kto reprezentuje dane osiedle w Radzie Nadzorczej decydowali więc w głosowaniu tajnym wyłącznie członkowie danego osiedla, zaś konstytuanta całej nowo wybranej Rady Nadzorczej odbyła się 19.04.2011 r. Obecnie – wybór całego składu Rady Nadzorczej – nastąpi po raz pierwszy w trakcie trzydniowych obrad Walnego Zgromadzenia, w powszechnym głosowaniu wszystkich członków uczestniczących w tymże Walnym Zgromadzeniu KSM.


Wprawdzie liczba mandatów do Rady Nadzorczej w ilości 26 nie ulega zmianie (podobnie jak liczba mandatów przypisana poszczególnym osiedlom traktowanym jako okręgi wyborcze, bo przypadają na: os. Giszowiec - 4 mandaty, os. im. Ściegiennego - 3 mandaty, os. im. Kukuczki, Szopienice i Zawodzie po 2 mandaty, pozostałe osiedla i członkowie oczekujący po jednym mandacie), ale teraz nie tylko ci z danego osiedla, ale ogół członków – uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu – zadecyduje kto reprezentować będzie w Radzie poszczególne osiedla i członków oczekujących. To fundamentalna zmiana. Jej skutki mogą być dalekosiężne. Może zdarzyć się taka sytuacja, że z jakiegoś osiedla w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy niewielka liczba członków, zatem ich głosy będą w mniejszości. Przedstawicielem tego osiedla w Radzie Nadzorczej musi zostać (i oczywiście zostanie) członek – mieszkaniec osiedla, ale praktycznie wybiorą go inni członkowie, niekoniecznie osiedlowi sąsiedzi i niekoniecznie ci, którzy osobiście znają danego kandydata czy kandydatów.


Gorąco zatem zachęcam wszystkich naszych członków do przybycia na Walne Zgromadzenie, a przedtem do ponownego zapoznania się z ustaleniami statutowymi. Ich znajomość pozwoli na sprawne przeprowadzenie obrad, jak i samych wyborów. Umożliwi też uniknięcie zbędnych pytań o kwestie podstawowe, dawno rozstrzygnięte i obowiązujące, szczególnie, że bez nowelizacji ustawowej lub statutowej – Walne Zgromadzenie w trakcie obradowania nie może w żaden sposób wcielić w życie nic nowego.


Dla przybliżenia ogółowi członków naszej Spółdzielni obowiązujących przepisów wyborczych opracowany został specjalny materiał informacyjny, który pod nazwą „Komunikat o wyborach do Rady Nadzorczej KSM na kadencję w latach 2014-2017” publikowany jest w wydaniu nr 5 (278) „Wspólnych Spraw” (na str. 3), jak też umieszczony został na naszej stronie internetowej, a ponadto będzie dostarczony członkom spółdzielni wraz z zawiadomieniem o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu i porządku obrad tego organu do 30 maja br. Spodziewam się, że z tym tekstem zapozna się każda osoba zamierzająca kandydować do Rady Nadzorczej, chcąca zgłosić jakiegoś kandydata, no i wszyscy udający się na Walne Zgromadzenie. To kompendium wiedzy i obowiązujących zasad, jakie muszą być przestrzegane.


Przywołując ten, w moim przekonaniu ważny dokument, naturalnie nie będę go cytowała. Są wszelako pewne kwestie, które warto uwypuklić. Na przykład to, że liczy się członkostwo (a każdy w Spółdzielni może mieć tylko jedno), a nie np. ilość posiadanych udziałów członkowskich, mieszkań czy innych lokali (bo obecnie można mieć tyle mieszkań, czy innych lokali – ile komu potrzeba, lub na ile kogoś stać). Z tytułu członkostwa każdy ma jeden i tylko jeden głos. Skorzystać z niego można tylko osobiście. Na Walne Zgromadzenie, do aktu głosowania, nie ma możliwości delegowania kogoś w swoim imieniu, wyznaczenia zastępcy czy upoważnienia kogoś (nawet notarialnie). W przypadku, gdy do Spółdzielni należą oboje małżonkowie – to każdy z nich dysponuje swoim jednym głosem i też jedynie osobiście. Głos ten – nie może być scedowany na drugiego z małżonków ani na dzieci, wnuki czy rodzeństwo (wprowadzono nam ustawowe zasady niczym w wyborach parlamentarnych, gdzie również nie można głosować za kogoś). Każdy z członków jest „przypisany” do określonej części Walnego Zgromadzenia, w określonym dniu, i tylko w tym dniu, będzie mógł skutecznie skorzystać ze swoich członkowskich praw uczestniczenia w głosowaniach i w akcie wyborczym.


Podobnie jak dotąd, gdy w podejmowaniu uchwał liczy się suma głosów oddanych w każdej z trzech części Walnego Zgromadzenia, tak i teraz, w ustaleniu kogo wybrano do Rady Nadzorczej, sumowane będą głosy ze wszystkich trzech dni, tzn. łącznie ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia. W każdym dniu członkowie wybierać będą „radnych” z tej samej, ułożonej alfabetycznie, listy kandydatów czyli za pomocą identycznych „kart wyborczych”. Oczywiście kandydaci do Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić w skład komisji mandatowo-skrutacyjnych (wybieranych po rozpoczęciu każdej części Walnego Zgromadzenia). No i jeszcze inne ograniczenia: do Rady Nadzorczej, zgodnie z naszym Statutem, nie mogą kandydować członkowie – pracownicy Spółdzielni, osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec działalności Spółdzielni, dłużnicy zalegający z opłatami za posiadane lokale, osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu, itp.


Wspomniana lista zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ułożona w kolejności alfabetycznej, zostanie jako projekt listy wpisana na kartę wyborczą przez Komisję Samorządowo-Statutową Rady Nadzorczej.


Zgłoszenia (tylko na piśmie) wraz z towarzyszącą im dokumentacją (np. listami z podpisami osób popierających kandydata) przyjmowane będą w Dziale Organizacji i Samorządu w siedzibie Zarządu oraz w osiedlach przez Kierowników Osiedli (w siedzibach poszczególnych administracji) – za potwierdzeniem odbioru, z numeracją złożonych załączników, a następnie będą przechowywane w zabezpieczonym pomieszczeniu. Nazwiska kandydatów nie będą ujawniane do czasu upływu terminu zgłaszania kandydatur. Po zamknięciu naboru kandydatów, co nastąpi w dniu upływu terminu zgłoszeń, alfabetyczny projekt listy kandydatów, sporządzony z podziałem na okręgi wyborcze, zostanie opublikowany na stronie internetowej, jak również (wydany w formie wkładki do „Wspólnych Spraw”) będzie dostarczony członkom zamieszkałym – poprzez domowe skrzynki pocztowe, zaś dla członków oczekujących – drogą pocztową. Wyniki wyborów zostaną ustalone, po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia przez kolegium Walnego Zgromadzenia, w składzie: przewodniczący, sekretarze i przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnych wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia. Do czasu posiedzenia tegoż kolegium wszystkie zebrane podczas aktu wyborczego „karty wyborcze” będą protokolarnie zdeponowane (sukcesywnie – po każdej części Walnego Zgromadzenia) w kancelarii notarialnej. Po otrzymaniu od notariusza zdeponowanych kart wyborczych przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnych, w obecności pozostałych członków kolegium, policzą głosy oddane na poszczególnych kandydatów. Imienny skład Rady Nadzorczej KSM na nową kadencję: lata 2014-2017, będzie więc znany nie wcześniej niż po zakończeniu prac kolegium.


Nie sądzę, bym zdołała uprzedzająco wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z pierwszymi w naszej Spółdzielni powszechnymi wyborami członków Rady Nadzorczej. Pytań może być sporo, toteż jest możliwość ich zgłaszania drogą elektroniczną. Dla umożliwienia uzyskania na nie odpowiedzi na stronie internetowej Spółdzielni utworzona została specjalna rubryka. Wystarczy zalogować się i można przedstawić nurtujący problem. Odpowiedź – jak najrychlej – trafi do pytającego.


Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę samorządową Spółdzielni, zatem – zapraszam serdecznie wszystkich członków do skorzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, czyli z możliwości podejmowania uchwał w sprawach Spółdzielni i wybrania Rady Nadzorczej.


Materiały sprawozdawcze, jak i projekty uchwał na Walne Zgromadzenie będą członkom udostępnione do wglądu w siedzibie Spółdzielni w terminach zgodnych z ustawą i statutem, tj. począwszy od 9 czerwca 2014 roku (szczegóły będą zawarte w sygnalizowanych wyżej indywidualnych imiennych zawiadomieniach).

 
Z poważaniem
KRYSTYNA PIASECKA     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)