2024-07-03

Propozycje na walne zgromadzenie
i gwarancyjne usuwanie usterek

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 


W niniejszym wydaniu nr 400-401 „Wspólnych Spraw" Czytelnicy zapoznają się już z obszerną relacją z odbywającego się w czerwcu br., w pięciu częściach, Walnego Zgromadzenia członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mnie jednak przychodzi w tym samym numerze naszego spółdzielczego miesięcznika zrelacjonować to, nad czym pracowała Rada Nadzorcza w dniach poprzedzających Walne Zgromadzenie. A debatowała między innymi nad kwestiami jego dotyczącymi.


Odbyły się dwa posiedzenia plenarne – 28 maja oraz 10 czerwca.


Na pierwszym z nich Rada rozpatrywała i opiniowała zgłoszone 24.05. oraz 27.05.2024 roku przez dziesięciu członków Spółdzielni wnioski o objęcie porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowane przez nich zmiany w Statucie KSM i w porządku obrad Zgromadzenia. Uczestnicząca w posiedzeniu Rady Nadzorczej radca prawny przedstawiła ocenę prawną stwierdzającą, że ponieważ zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze zgłoszenie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w tym wypadku sugerowanych zmian Statutu Spółdzielni, wymaga dla swojej skuteczności poparcia 1/10 liczby członków Spółdzielni, a nie dziesięciu osób, przeto przedmiotowe wnioski nie mogą być procedowane w sensie wprowadzenia ich do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


Wnioski te będą rozpatrywane indywidualnie we właściwym trybie, a wnioskodawcy (dziesięciu członków) zostaną o tym powiadomieni indywidualnymi pismami przed Walnym Zgromadzeniem. Debatę nad tą kwestią Rada Nadzorcza zakończyła podjęciem uchwały o negatywnym zaopiniowaniu wniosków dziesięciu osób o zmianę porządku obrad Zgromadzenia oraz dokonanie zmian w statucie KSM.


Natomiast na drugim z posiedzeń plenarnych Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informację, że do dnia 8.06.2024 roku (będącego terminem ustawowym i statutowym) nie wpłynęły do Spółdzielni poprawki do wyłożonych projektów uchwał Walnego Zgromadzenia (w pięciu częściach) mającego się rozpocząć 11 czerwca 2024 roku, a także – stwierdziła brak zgłoszonych poprawek do projektów uchwał na to Zgromadzenie.


Następnie Rada Nadzorcza zajęła się przekazaną przez Zarząd „Informacją na temat stopnia usuwania wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, jak też ujawnionych w czasie użytkowania, dotyczących robót modernizacyjnych finansowanych z funduszu remontowego część „A" w okresie od 1.04.2023 r. do 30.04.2024 r."


Kwestia ta uprzedzająco była omawiana i opiniowana na wspólnym posiedzeniu komisji: Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. W swej konkluzji Rada Nadzorcza stwierdziła, że liczba wad i usterek ujawnionych w czasie przeglądów uległa znacznemu zmniejszeniu. Świadczy to o wysokiej jakości robót i skutecznym nadzorze inwestorskim Spółdzielni – Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji. Ocena ta zdaniem Rady Nadzorczej wynika również z aktywnego udziału osób uczestniczących w odbiorach, tj. przedstawicieli administracji i Rad Osiedli.


W związku z przedłużeniem przez polski rząd działania „mechanizmu maksymalnej ceny energii cieplnej" o kolejny rok, tj. do dnia 30.06.2025 roku, Rada Nadzorcza KSM podjęła Uchwałę nr 9/2024, na mocy której współczynnik, stosowany przy ustalaniu wysokości zaliczek miesięcznych na poczet należności z tytułu kosztów ciepła, został ustalony w wysokości 1,25, tym samym obniżając istniejący – w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych – współczynnik w wysokości 1,40.


Posiedzenie plenarne Rady zakończyła „Ocena ekonomiczna efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2023 roku oraz informacja o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2024 roku". Dokumentację w tym zakresie, przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni, analizowała wcześniej Komisja Rewizyjna RN. Po analizie całości materiału Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała informację dotyczącą przeprowadzanych procedur przetargowych przez Dział ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji w oparciu o Zarządzenie Prezesa Zarządu – Dyrektora KSM nr 12/2020 z dnia 31.07.2020 r. z późniejszymi zmianami, obejmującą roboty:

  • remontowo-budowlane – 17 zadań na ogólną wartość 5 mln 980.422,25 zł,
  • modernizację dźwigów osobowych – 24 zadania na ogólną wartość 5 mln 220.558 zł,
  • instalacyjne – 6 zadań na ogólną wartość 1 mln 316.785,93 zł,
  • ociepleniowe – 5 zadań na ogólną wartość 21 mln 139.151,63 zł.

Ponadto także pozytywnie zaopiniowała informację dotyczącą procedur wyboru wykonawców przeprowadzanych przez administracje osiedli i Rady Osiedli w trybie wyboru ofert w oparciu o Zarządzenie Prezesa Zarządu – Dyrektora KSM nr 12/2020 z dnia 31.07.2020 r. z późniejszymi zmianami, obejmującą 15 umów, gdzie sumaryczna wartość wybranych ofert brutto wynosiła 2 mln 223.671,60 zł.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)