2023-04-25

Ocena wyników Spółdzielni za rok 2022
i termin Walnego Zgromadzenia

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Marcowe, plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się od analizy okresowej informacji Zarządu na temat zaległości w opłatach za lokale wraz z omówieniem form i skuteczności windykacji na koniec 2022 roku. Przygotowany przez Zarząd materiał był wyprzedzająco rozpatrywany i opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Mieszkaniowej. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z tą informacją oceniła ją pozytywnie i przyjęła do wiadomości.


Następnie Rada Nadzorcza debatowała nad „Informacją Zarządu o wynikach za 2022 rok Spółdzielni w zakresie eksploatacji w osiedlach i w Zakładach Celowych oraz remontów realizowanych z funduszu remontowego część „B" w osiedlach". Materiał ten był rozpatrywany i opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu komisji i analizie dokumentu Rada Nadzorcza wyraziła w tej sprawie następujące opinie:


1. Oceniając wyniki ekonomiczne osiedli w obszarze działalności eksploatacyjnej za 12 miesięcy 2022 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że w skali całej Spółdzielni w tym okresie sprawozdawczym, w rachunku ciągnionym, wynik netto z bilansem otwarcia, po uwzględnieniu zaliczki na podatek dochodowy, wyniósł 3 miliony 959.597,64 zł. Niezbilansowanie kosztów eksploatacyjnych z wpływami wystąpiło w następujących osiedlach: HPR, Giszowiec, im. Ściegiennego, Zawodzie, im. Zgrzebnioka i Ligota. Rada uznała, że występujący w tych osiedlach za 2022 rok wynik ujemny w eksploatacji jest nieznaczny (za wyjątkiem osiedli: Giszowiec, im. Ściegiennego i im, Zgrzebnioka), a przyjęte już wcześniej przez Rady Osiedli działania związane z podjęciem stosownych uchwał zmieniających wysokości stawek opłat na eksploatacji w lokalach mieszkalnych, gwarantują zniwelowanie niedoborów na tych osiedlach na przestrzeni 2023 roku. Zdaniem Rady Nadzorczej występujące odchylenia w niektórych pozycjach eksploatacji mają racjonalne uzasadnienie. Rada uznała, że uzyskane przez osiedla KSM łączne wyniki ekonomiczne na eksploatacji za 2022 rok wskazują, iż osiedla prowadzą swoją gospodarkę prawidłowo, pomimo trudności związanych z inflacją i brak jest symptomów wskazujących na zagrożenie bieżącej działalności osiedli, jak i Spółdzielni.


2. Dokonując oceny sytuacji ekonomicznej osiedli KSM w zakresie gospodarki funduszem remontowym część „B" za 12 miesięcy 2022 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że założony na rok 2022 plan gospodarczy osiedli po stronie kosztów i wpływów, jak i stan realizacji robót remontowych został zrealizowany. Niedobór środków finansowych wystąpił w osiedlach Gwiazdy i Ligota. Uzyskany w skali całej Spółdzielni stan funduszu remontowego uwzględniając za 12 miesięcy roku 2022 wynik z BO jest dodatni i zamyka się nadwyżką w wysokości 6 milionów 74.845,96 zł. Zdaniem Rady likwidacja nieznacznego niedoboru środków finansowych jaki wystąpił w osiedlach, nastąpi poprzez zbilansowanie wpływów i kosztów w 2023 roku.


3. Rada Nadzorcza dokonując łącznej oceny sytuacji ekonomicznej osiedli KSM w zakresie eksploatacji i funduszu remontowego część „B" za 2022 rok stwierdziła, że w rachunku ciągnionym tj. z uwzględnieniem sald początkowych wystąpiła nadwyżka bilansowa wynosząca +10 milionów 34.443,60 zł. Również wynik rzeczywisty w rachunku ciągnionym tzn. wynik skorygowany o zaległe w terminie, nieuiszczone opłaty dotyczące eksploatacji i funduszu remontowego część „B", zamknął się kwotą w wysokości +5 milionów 428.818 zł. Zdaniem Rady powyższe wyniki wskazują, że gospodarka jest prowadzona prawidłowo przy konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny finansowej.


4. Przedstawioną przez Zarząd informację w zakresie wykonania kosztów i sprzedaży Zakładów Celowych za 12 miesięcy 2022 roku oraz uzyskania za ten okres wyniku finansowego dodatniego w wys. 442.286 zł Rada Nadzorcza przyjęła podkreślając, że z czterech Zakładów Celowych działających w strukturze KSM, ujemny wynik wystąpił w Serwisie Technicznym. Zdaniem Rady na wynik ten wpływ miała postępująca inflacja oraz wzrost kosztów materiałów i usług, głównie cen paliw i energii elektrycznej.

 

5. Rada Nadzorcza uznała, że Zakłady Celowe realizując określone zadania głównie na potrzeby własne Spółdzielni, poprawiają komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania w osiedlach Spółdzielni. Zdaniem Rady brak pokrycia w środkach finansowych jaki wystąpił w działalności Serwisu Technicznego na koniec 2022 roku, mimo jego uzasadnienia, powinien zostać zlikwidowany poprzez podjęcie odpowiednich działań w 2023 roku.


Z kolei Rada Nadzorcza analizowała informację Zarządu o kształtowaniu się wysokości stawek opłat za lokale mieszkalne w osiedlach jako jednostkach wyodrębnionych organizacyjnie wchodzących w skład KSM oraz średnich opłat za lokale mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2022 roku. Temat ten był rozpatrywany i opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Zapoznawszy się ze stanowiskiem obu komisji i po omówieniu dokumentu Rada Nadzorcza przyjęła opracowanie Zarządu do wiadomości. Wyraziła nadto opinię, że przedstawione zróżnicowanie jednostkowych składników kosztów pomiędzy poszczególnymi osiedlami ma swoje uzasadnienie, gdyż ich wysokość zależy od wielkości osiedla, jego struktury i wieku zasobów mieszkalnych, wielkości terenów zielonych, wartości gruntów, liczby zamieszkałych osób, kosztów zużycia mediów i szeregu innych parametrów. Opłaty za lokale mieszkalne kalkulowane są w oparciu o ponoszone realne koszty i nie zawierają elementu zysku. Na uwagę zasługuje fakt, iż koszty niezależne od Spółdzielni stanowią 56,57% opłaty miesięcznej, a koszty zależne od Spółdzielni 43,43%.


Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację, że w 2022 roku średnia opłata miesięczna za użytkowanie lokalu mieszkalnego zamieszkałego przez 3 osoby, o pow. mieszkalnej 50 m² w skali Spółdzielni wyniosła odpowiednio dla mieszkań wyposażonych w instalację dostarczającą centralną wodę ciepłą – 918,67 zł (rozpiętość tej opłaty kształtowała się od 811,94 zł do 1.008,27 zł), a dla mieszkań bez centralnie dostarczanej ciepłej wody wyniosła 814,46 zł (przy rozpiętości od 732,25 zł do 937,94 zł) i jest wyższa od średniej opłaty z roku ubiegłego.


Szczegółowe omówienie tej informacji Zarządu prezentuje na str. 8 niniejszego wydania „Wspólnych Spraw" wiceprezes Zarządu Teresa Ślązkiewicz. Odsyłam Szanownych Czytelników do tej głęboko analitycznej lektury.


Następnie Rada Nadzorcza omawiała informację Zarządu o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia KSM w 2023 roku, Kwestie te były wyprzedzająco rozpatrywane i opiniowane na posiedzeniu Komisji Samorządowo-Statutowej. Po wnikliwej analizie uwag komisji i przedstawionych propozycji Rada Nadzorcza jednomyślnie ustaliła wykaz nieruchomości wchodzących w skład wydzielonych organizacyjnie i gospodarczo osiedli KSM.


Uchwaliła zwołanie Walnego Zgromadzenia w 2023 roku w dziewięciu częściach, w okresie od 13.06. do 28.06.2023 roku, w sali konferencyjnej KSM w Katowicach przy ul. Klonowej 35c oraz podział członków na grupy członkowskie według stanu na 1.01.2023 r. Także jednomyślnie ustaliła liczebność Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026 na 22 członków, podział terytorialny na okręgi wyborcze i ustaliła ilości mandatów przypadających na poszczególne okręgi, według zasady, że na każde rozpoczęte 1200 członków Spółdzielni przypada jeden mandat – w efekcie w okręgu osiedla Giszowiec są trzy mandaty, w okręgach osiedli im. J. Kukuczki, im. P. Ściegiennego oraz Zawodzie są po 2 mandaty, a w pozostałych okręgach wyborczych po jednym mandacie.


Na stronie 2 „Wspólnych Spraw" publikowany jest „Komunikat o wyborach do Rady Nadzorczej KSM na kadencję w latach 2023-2026", który polecam uwadze wszystkich członków Spółdzielni zamierzającym kandydować to tego organu.


Końcowa część plenarnych obrad Rady Nadzorczej poświęcona była zmianom w regulaminach Spółdzielni. Wpierw omawiano „Regulamin używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale" i propozycję zmiany w zakresie dotyczącym rozliczania refundacji na wymianę stolarki okiennej. Rada Nadzorcza – na wniosek Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni, która wcześniej oceniała projekt zmiany brzmienia regulaminu – uchwaliła jego nowelizację.


Drugą zmianą regulaminową przyjętą przez Radę Nadzorczą – na wniosek Komisji Samorządowo-Statutowej, która na swoim posiedzeniu omawiała problem – było uchwalenie zmiany w „Regulaminie wynagradzania za uczestniczenie w pracach organów samorządowych KSM" w formie nowego aneksu.


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)