2020-01-22

Projekty planów na rok 2020

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Ostatnie w minionym roku plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się od zapoznania się z „Informacją o prognozowanym wykonaniu kosztów ogólnozakładowych Dyrekcji KSM za 2019 rok i projekcie planu na 2020 rok". Temat ten był wcześniej omawiany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która szczegółowo oceniła materiały przedłożone przez Zarząd.

 

Prognozowane koszty ogólnozakładowe za 2019 r. winny zamknąć się na poziomie 99,18% kosztów zaplanowanych, natomiast wpływy na poziomie 97,60%. To niewielkie odstępstwo od planowanych wartości wynikło z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

 

Natomiast projekt planu kosztów ogólnozakładowych Dyrekcji na 2020 rok przewiduje ich wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2019 r., co przede wszystkim związane jest z ogólnokrajowymi zmianami przepisów prawa. Dotyczą one m.in.:

  • ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia z kwoty 2.250 zł do 2.600 zł,
  • wdrażania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  • potrzeby aktualizacji zainstalowanych w KSM programów komputerowych,
  • przestrzegania zaleceń RODO,
  • zmian na rynku pracy spowodowanych powstaniem rynku pracownika.

Ponadto występują nowe wymogi prawne, które Spółdzielnia jako podmiot gospodarczy musi spełnić, gdy tymczasem Spółdzielnia nie ma możliwości pozyskania środków na ich realizację np. poprzez zwiększenie produktywności, a zatem koszty realizacji tych dodatkowych wymogów poniosą mieszkańcy.

 

Rada Nadzorcza uznała, że całościowe wyniki w zakresie kosztów za 2019 rok wykazują niewielkie odstępstwo od planowanych wartości, natomiast zamierzenia na 2020 rok wynikają z realnej oceny możliwości i uwarunkowań kształtujących sytuację w tej dziedzinie. Uwzględniają dodatkowo omówione przez członków Dyrekcji uwarunkowania rzutujące w decydującym stopniu na kształtowanie się osobowego funduszu płac i średniej płacy w KSM – Rada przyjęła do wiadomości przedłożoną informację.

 

Następnie Rada Nadzorcza omówiła „Informację o prognozowanej realizacji osobowego funduszu płac i średniej płacy w KSM za 2019 rok oraz projekt planu funduszu płac Dyrekcji na 2020 rok". Również w tym przypadku materiał ten analizowała uprzednio Komisja Rewizyjna. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza stwierdziła, że w 2020 roku decydującymi czynnikami kosztotwórczymi w odniesieniu do osobowego funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM, niezależne od Spółdzielni, jest podniesienie minimalnego wynagrodzenia o 15,56%, a także minimalnej stawki godzinowej o 15,65% oraz wprowadzenie obowiązkowo dla pracodawcy, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zakłada się wzrost osobowego funduszu płac ogółem o 15,85%, a wynagrodzenia zasadniczego pracowników o 13,52%. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Rada Nadzorcza przyjęła przedłożony przez Zarząd KSM projekt planu osobowego funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM na 2020 rok.

 

Rada Nadzorcza z kolei omówiła zarekomendowany przez Prezydium Rady projekt „Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok", traktując go jako plan kierunkowy, który może być w razie potrzeby uzupełniany. Ramowy Plan Pracy Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie.

 

W końcowej części obrad Rada Nadzorcza omówiła konieczność aktualizacji uchwał Rady Nadzorczej KSM dotyczących wysokości odpisu na fundusz remontowy część A oraz na działania energooszczędne. Na taką potrzebę zwrócił uwagę Dział Prawny KSM i złożył do Zarządu Spółdzielni projekt uchwały Rady Nadzorczej w tej sprawie. Aktualizacja uchwał Rady Nadzorczej jest konieczna z uwagi na wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 08.11.2019 r. zmiany w „Regulaminie Funduszu Remontowego KSM" oraz w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM".

 

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów GZM (...)" odpisy na fundusz remontowy część „A" podlegają – bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały – corocznej waloryzacji, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Postanowienie to powinno zostać wprowadzone do treści uchwały określającej wysokość stawki opłaty na fundusz remontowy część „A", natomiast wzrost stawki opłaty o wskaźnik GUS w kolejnych latach nie będzie już wymagał podjęcia odrębnych uchwał. Proponowana uchwała RN ma charakter aktualizujący, porządkowy oraz potwierdzający, że odpis na działania energooszczędne – z przeznaczeniem na usprawnienie systemu dostawy i rozdziału ciepła oraz inne działania energooszczędne – jest odpisem odrębnym od odpisu na fundusz remontowy część „A", różniącym się tak wysokością stawki odpisu, jak i faktycznym przeznaczeniem, chociaż z uwagi na względy ekonomiczne może być on prowadzony oraz rozliczany w ramach funduszu remontowego część „A".

 

Po przeanalizowaniu materiałów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji uchwał Rady Nadzorczej KSM w kwestii wysokości odpisu na fundusz remontowy część „A" oraz na działania energooszczędne.


Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)