2023-04-28

Ile i za co w każdym miesiącu płacimy?
Analiza kosztów zamieszkiwania

 

Zastępca Prezesa Zarządu,
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych:

mgr Teresa Ślązkiewicz

 

Opłaty miesięczne za użytkowanie lokali mieszkalnych są przedmiotem porównań mieszkańców między osiedlami, w danym osiedlu, a nawet w tym samym budynku. Niezależnie od tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność) zamieszkiwanie w nim wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłaty miesięcznej. Opłaty te stanowią jeden z podstawowych aspektów ekonomiczno-społecznych w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.


Podstawą regulującą zagadnienie obowiązku pokrywania przez mieszkańców kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem użytkowanych przez nich lokali mieszkalnych poprzez wnoszenie miesięcznych opłat za te lokale są ustawy: o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawo spółdzielcze, Statut Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również sformułowane w oparciu o te akty prawne wewnętrzne uchwały i regulaminy naszej Spółdzielni.


Proszę o zapoznanie się z opracowaną w Spółdzielni i publikowaną poniżej informacją o kształtowaniu się wysokości stawek opłat za lokale mieszkalne w osiedlach – jako jednostkach wyodrębnionych organizacyjnie i wchodzących w skład KSM – a także średnich opłat za lokale mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.


Co ma wpływ na wysokość opłat?


Wysokość opłat za poszczególne lokale mieszkalne w zasadniczej części uzależniona jest od kosztów związanych bezpośrednio z daną nieruchomością, jej wyposażeniem i otoczeniem, jak i lokalizacją w konkretnym osiedlu czy dzielnicy miasta. Posiadanie oraz korzystanie z lokalu mieszkalnego generuje określone koszty związane z jego bieżącym utrzymaniem i eksploatacją, jak też z kosztami dostarczania określonych usług komunalnych, czyli mediów, czy składowania i usuwania odpadów. Podkreślenia wymaga fakt, że opłaty za lokale mieszkalne spółdzielców kalkulowane są w oparciu o ponoszone realnie koszty i nie zawierają elementu zysku (marży), bowiem działalność spółdzielni mieszkaniowej (dla członków) nie jest prowadzona z opcją zysku, w odróżnieniu od spółek i przedsiębiorstw, lecz działa na zasadzie „non profit".


Na wysokość opłat, a więc kosztów, które mają pokryć, wpływ ma wiele czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od Spółdzielni – jako zarządcy nieruchomości. Spółdzielnia nie ma wpływu na ceny usług i towarów (o wysokości których decydują różnego rodzaju podmioty gospodarcze i jednostki administracyjne w niezależny od Spółdzielni sposób), na wysokość stawek i opłat dotyczących wszelkich obciążeń tzw. opłat publiczno-prawnych (m.in. podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu/opłat przekształceniowych wieczystego użytkowania na własność, opłat za gospodarowanie odpadami, itp.).


Przedstawiona w tym opracowaniu średnia opłata miesięczna za lokale mieszkalne w KSM według stanu na dzień 31.12.2022 r. określona została na podstawie średniej statystycznej z jednostkowych stawek opłat w poszczególnych osiedlach i przy założeniu, że statystyczny lokal w KSM to mieszkanie o powierzchni użytkowej 50 m2, zamieszkiwane przez trzy osoby.


Średnia opłata miesięczna zawiera – oprócz opłat wnoszonych na pokrycie kosztów eksploatacji bieżącej wraz z odpisem na remonty uśrednioną wysokość (zależnych – od indywidualnego zużycia) miesięcznych zaliczek pobieranych na poszczególne świadczenia, tj. za dostawę dostarczanego centralnie ciepła dla ogrzania lokali i podgrzania wody, wody zimnej i odprowadzenia ścieków. Zaliczki na ciepło i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków podlegają okresowym rozliczeniom z wszystkimi użytkownikami lokali do faktycznej wysokości kosztu poniesionego na ich nabycie oraz utrzymanie i obsługę niezbędnej dla ich dostarczenia infrastruktury.


Dla przypomnienia podaję, że na przestrzeni roku 2022 obowiązywały zapisy tzw. tarcz antyinflacyjnych, które obniżały obowiązujące stawki VAT m.in. na energię elektryczną i energię cieplną z 23% do 5% oraz dla paliw gazowych z 23% na 0%. Okres obowiązywania tych zapisów zakończył się 31.12.2022 r.


Zróżnicowania między osiedlami


Chcąc uniknąć niekorzystnej sytuacji braku pokrycia kosztów w 2023 r., spowodowanej powrotem stawki VAT na energię cieplną do poziomu 23% oraz licznymi na przestrzeni omawianego roku zmianami cen taryf za ciepło, Rada Nadzorcza KSM podjęła Uchwałę nr 11/2022 z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zmiany współczynnika stosowanego przy ustalaniu wysokości zaliczek miesięcznych na poczet należności z tytułu kosztów ciepła z 1,15 na 1,40 w okresie grzewczym 2022/2023, czyli dla zaliczek, których wysokość ustalana jest na podstawie kosztów poszczególnych okresów rozliczeniowych 2021/2022.


Wysokość zaliczek na konkretne media określona jest zgodnie z obowiązującym w KSM „Regulaminem rozliczeń kosztów wody i odprowadzania ścieków" oraz „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła" dla poszczególnych lokali w zależności od wielkości ich zużycia (w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym). W rachunku za ciepło możemy wyróżnić opłaty stałe oraz zmienne. Wysokość opłat stałych zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło (np. instalacji w budynku, stanu technicznego, przeznaczenia obiektu oraz jego termoizolacji), a opłaty zmienne zależą natomiast od ilości zużytego faktycznie ciepła.


W naszej Spółdzielni między poszczególnymi siedemnastoma osiedlami, opłaty za media są zróżnicowane, ze względu na różne źródła ich pochodzenia (różni dostawcy). Zróżnicowanie funkcjonowania osiedli wynika m.in. z różnej wielkości zasobów, wysokości i intensywności zabudowy, położenia osiedla w mieście, jak też kwestii np. skomunikowania wewnętrznego i zewnętrznego z otoczeniem, zróżnicowania wartości gruntów, a więc i opłat za wieczyste użytkowanie terenu czy opłaty przekształceniowej, dzierżawy, rodzaju zabudowy osiedla (skupiona/rozproszona), technologii wykonania, wyposażenia (dźwigi, hydranty itp.), wieku budynków, wielkości i rodzaju zagospodarowania terenów (w tym parkingi, drogi, chodniki, tereny zielone), podziału obowiązków między Spółdzielnią, a członkami w zakresie utrzymania porządku (czyli funkcjonowanie systemu zleconych prac porządkowych wykonywanych przez gospodarzy budynków bądź wykonywanie części lub całości tych czynności przez samych mieszkańców albo doraźnie lub stale przez innych usługodawców), itp.


Na miesięczną opłatę za lokale mieszkalne składają się następujące pozycje kalkulacyjne:

 

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości:

 • Energia elektryczna poza mieszkaniem – stawki jednostkowe kształtowały się od 0,04 zł/m2 do 0,52 zł/m2,
 • Pozostałe koszty eksploatacji – stawki jednostkowe kształtowały się od 1,04 zł/m2 do 2,45 zł/m2 (w stawce ujęte usługi gospodarzy),
 • Koszty obsługi osiedla – stawki jednostkowe kształtowały się od 0,54 zł/ m2 do 1,80 zł/ m2,
 • Usługi gospodarzy – stawki jednostkowe kształtowały się od 0,25 zł/m2 do 1,03 zł/m2,
 • Konserwacja domofonów – stawki jednostkowe kształtowały się od 1,70 zł/mieszkanie do 2,80 zł/mieszkanie,
 • Dźwigi - konserwacja – stawki jednostkowe kształtowały się od 0,15 zł/m2 do 0,40 zł/m2,
 • Opłata za koszty rozliczeń wodomierzy – 1,00 zł/mieszkanie,
 • Opłata za legalizację wodomierzy - 2,50 zł/sztukę,
 • Koszty działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej – stawki jednostkowe kształtowały się od 0,03 zł/m2 do 0,15 zł/m2,
 • Koszty zarządu ogólnego – 0,43 zł/m2 – stawka jednolita dla całości zasobów mieszkaniowych
 • Dozór mienia – stawki jednostkowe kształtowały się od 37,95 zł/mieszkanie do 92,06 zł/mieszkanie.

Remonty:

 • Odpis na fundusz remontowy część „B" – stawki jednostkowe kształtowały się od 1,43 zł/m2 do 2,40 zł/m2,
 • Odpis na fundusz remontowy część „A" – stawka jednostkowa wynosiła 1,58 zł/m2, a od 1 września 2022 r. – 1,66 zł/m2 dla całości zasobów,
 • Odpis na działania energooszczędne – 0,34 zł/m2 (stawka jednolita dla całości zasobów).
 • Dźwigi - fundusz remontowy – stawki jednostkowe kształtowały się od 0,14 zł/m2 do 0,29 zł/m2.

Media (zaliczkowe do rozliczenia) i pozostałe opłaty:

 • centralne ogrzewanie (lokali i części wspólnych nieruchomości) – indywidualnie (określone zaliczkowo – do rozliczenia – w relacji do indywidualnego zużycia w lokalu w okresie rozliczeniowym),
 • podgrzanie wody – indywidualnie (określone zaliczkowo – do rozliczenia – w relacji do indywidualnego zużycia w lokalu w okresie rozliczeniowym),
 • zimna woda – indywidualnie (określone zaliczkowo – do rozliczenia – w relacji do indywidualnego zużycia w lokalu w okresie rozliczeniowym),

Wyodrębnione usługi dodatkowe:

 • gniazdo RTV – 7,50 zł/mieszkanie (stawka jednolita – dotyczy pakietu podstawowego),
 • opłata na rzecz Urzędu Miasta za gospodarowanie odpadami przy deklaracji o ich segregowaniu 26,30 zł/osobę (zgodnie z Uchwałą nr XXXV/785/21 Rady Miasta Katowice).


18 razy drożał prąd


Obserwowany w 2022 roku wzrost cen energii, jej nośników na rynkach światowych był wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, związanych z sytuacją polityczną w Europie oraz działaniami podnoszącymi ceny uprawień do emisji dwutlenku węgla i ograniczenia w imporcie surowców w szczególności węgla kamiennego. Na przestrzeni 2022 roku podwyżka ceny za energię była dokonana w ramach zatwierdzonych taryf ciepła przez Tauron Ciepło S.A. osiemnastokrotnie (w styczniu, w lutym, 2 razy w marcu, w kwietniu, w czerwcu, 2 razy w lipcu, w sierpniu, 3 razy we wrześniu, 2 razy w październiku, 2 razy w listopadzie i 2 razy w grudniu) oraz przez Dalkia Polska Energia S.A. czterokrotnie (w marcu oraz 3 razy we wrześniu). Spółdzielnia w 92,34% kupuje ciepło u zewnętrznych dostawców, nie mając wpływu na ustalaną przez nich cenę i stawki za wytworzenie ciepła i opłaty przesyłowe i zatwierdzaną w formie taryf opłat przez Urząd Regulacji Energetyki.


Zmiana ceny dotycząca zimnej wody i odprowadzenia ścieków nastąpiła od dnia 27.10.2022 r. ze stawki 15,43 zł/m3 na stawkę 15,46 zł/m3, tj. wzrost o 0,19% – zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.203.2021BN Katowickich Wodociągów S.A.


Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości


Znaczącymi elementami w opłacie eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości są pozycje:

 

Pozostałe koszty eksploatacji

 

w pozycji tej skumulowane są różnorodne koszty - niezaliczone do wcześniej opisanych pozycji, a występujące jednorazowo bądź niecyklicznie lub okresowo (np. sezonowo) i w zróżnicowanych wysokościach, itp. - koszty ponoszone w trakcie roku m.in. z tytułu:

 

 • opłat publiczno-prawnych, w tym: podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów/opłaty przekształceniowej wieczystego użytkowania na własność (których wysokość określa gmina, a które mają związek z lokalizacją nieruchomości w mieście),
 • wydatków na utrzymanie terenów poszczególnych osiedli, np. na utrzymanie czystości, pielęgnację i konserwację zieleni, odbudowę zieleni, utrzymanie placów zabaw i boisk sportowych, ich wyposażenie, konserwację i naprawy, utrzymanie dróg komunikacyjnych i parkingów w osiedlach,
 • na wniosek mieszkańców poszczególnych nieruchomości zarządzanych akcji np. dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, działań wynikających z warunków pogodowych, jak np. usuwania skutków zimy (odśnieżania dróg, chodników itp.),
 • innych, występujących jednorazowo lub niesystematycznie działań niewyspecyfikowanych szczegółowo z uwagi na ich niestały bądź jednorazowy charakter występowania (odrębne rejestrowanie generowałoby dodatkowe i niepotrzebne koszty ewidencyjno-rozliczeniowe), jak np. zabezpieczenia związane z ochroną danych, zadania dotyczące obrony cywilnej i inne.

Koszty obsługi osiedla


w pozycji tej skumulowane są koszty funkcjonowania i obsługi terenowej administracji osiedlowej, w tym koszty osobowe zatrudnionych pracowników oraz działających na terenie osiedla organów samorządowych (Rady Osiedla), a także inne wydatki związane z obsługą administracyjną osiedla; na jej wysokość wpływ ma wielkość osiedla obsługiwanego przez daną administrację i rozproszenie nieruchomości, a w związku z tym sposób zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 

Energia elektryczna poza mieszkaniem


wysokość stawki opłat w poszczególnych osiedlach wynika z rachunków płaconych dostawcy energii elektrycznej. Na jej wysokość wpływ ma zatem wysokość budynków i ich wewnętrzny układ komunikacyjny. W osiedlach, w których przeważają budynki wysokie (wyposażone w dźwigi, wentylację mechaniczną, itp.), koszty te są z przyczyn oczywistych wyższe niż w budynkach niskich.

 

Odpis na fundusz remontowy dotyczący części „B"


na wysokość odpisów wpływ mają potrzeby remontowe i konserwacyjne danego osiedla określane w trakcie bieżących przeglądów technicznych oraz wynikające z wieku i charakteru budynków, zakresu wykonanych w przeszłości oraz planowanych przyszłych remontów, a także wielkość przypadających na określony czas spłat pożyczek ratalnych i kosztów obsługi (w tym zaciągniętych w ramach wewnętrznego funduszu interwencyjnego na wcześniej zrealizowane zakresy remontowe, niepoprzedzone przeprowadzeniem w tym momencie odpowiednią konieczną regulacją stawek opłat miesięcznych).


Średnio: 918,67 zł


Średnią statystyczną miesięczną opłatę za użytkowanie lokalu mieszkalnego wraz z mediami w skali Spółdzielni (wg założeń: powierzchnia lokalu 50 m2, ilość osób: 3) wyniosła w grudniu 2022 roku 918,67 zł co prezentuje tabela nr 1.

 

 

 


W przedstawionym zestawieniu przyjęto uśrednione zużycie zimnej wody i odprowadzenia ścieków jednolicie dla wszystkich osiedli, natomiast centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę – uśrednione zużycie dla lokali mieszkalnych w danym osiedlu.

 

 

 

Procentową strukturę udziału poszczególnych elementów składowych w miesięcznych opłatach za statystyczny lokal mieszkalny graficznie prezentują wykresy: nr 1 i nr 2.
Niewynagradzany „zbiorowy płatnik"


Spółdzielnia, jak większość zarządców, pełni w rzeczywistości rolę „pośrednika" w rozliczeniach między wytwórcami i dostawcami mediów – m.in.: Katowickimi Wodociągami S.A., Tauron Polska Energia, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Ciepło S.A., Dalkia Polska Energia, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Urzędem Miasta, PGNiG S.A, ZUS-em, Urzędem Skarbowym – a odbiorcami finalnymi, którymi są faktycznie mieszkańcy.


Spółdzielnia jako strona formalnie nabywająca media, wypełniając przypisaną jej ustawowo rolę „zbiorowego płatnika", prowadzi (bez wynagrodzenia ze strony „sprzedającego dane dobro") inkaso opłat na pokrycie kosztów nominalnie obciążających Spółdzielnię za media i usługi zużywane faktycznie przez indywidualnych odbiorców – mieszkańców. Bezpośrednim konsumentem mediów Spółdzielnia jest tylko w nieznacznej skali, a mianowicie w zakresie związanym z funkcjonowaniem własnych biur i warsztatów, itp. Nadmienić należy, że zbiorcze zobowiązania regulowane być muszą pod rygorem ustawowych odsetek za zwłokę płatności i są niezależne od tego czy faktyczni konsumenci – mieszkańcy też opłacają te „usługi" na bieżąco, okresowo, w terminie czy też przypadające na nich zobowiązania regulowane są z opóźnieniem powodując dla Spółdzielni dodatkowy nakład pracy i koszty (np. windykacji i dodatkowych roszczeń).


Koszty od spółdzielni
Zależne i niezależne


W ewidencjonowanych przez Spółdzielnię, a stanowiących podstawę ustalania wysokości opłat za lokale, kosztów gospodarki zasobami wyróżnić trzeba dwie główne grupy kosztów: koszty niezależne od Spółdzielni i koszty od niej zależne, na które zarządca – czyli Spółdzielnia – ma wpływ, np. może opóźnić pewne remonty czy zakupy i rozłożyć je w czasie.


Z opłaty miesięcznej w naszej Spółdzielni na pokrycie poszczególnych tak określonych części grup kosztów w analizowanym okresie przypadało na:

 • koszty niezależne od Spółdzielni – 56,57%,
 • koszty zależne od Spółdzielni – 43,43%.

Omawiając wielkość opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu mieszkalnego warto byłoby także zgłębić kwestie tego, czym dokładnie są opłaty zależne i niezależne od zarządcy czyli Spółdzielni, ponieważ ma to ogromny wpływ na to, jak wysoka będzie ostatecznie kwota do odprowadzania. W związku z powyższym analizując wysokość opłaty miesięcznej wynoszącej w KSM w roku 2022 – średnio w statystycznym lokalu – 919 zł, wskazać należy, iż z tej opłaty przypadała średniomiesięcznie kwota 520 zł, tj. 56,57% opłaty miesięcznej przekazano na rachunki zewnętrzych usługodawców i organizacji publiczo-prawnych świadczących swoje usługi na rzecz zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców KSM, a jedynie 399 zł, tj. 43,43% pozostawało w dyspozycji Spółdzielni na pokrycie wszystkich innych, różnorodnych związanych z utrzymaniem nieruchomości spółdzielczych kosztów - zaliczonych wspólnie do jednej grupy (zależnych od Spółdzielni), a więc zarówno kosztów dotyczących bieżącej eksploatacji budynków i osiedlowych terenów przynależnych do Spółdzielni, utrzymania i konserwacji budynków i obiektów, ich otoczenia, zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego, itp. oraz kosztów realizowanych remontów budynków i infrastruktury technicznej.


Niezależne – zewnętrzne koszty


W ramach opłat miesięcznych kwoty wnoszone na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni są wpłatami dotyczącymi przede wszystkim:

 • wpłat zaliczkowych – do okresowego rozliczenia – za dostawę ciepła do budynków i lokali (na potrzeby centralnego ogrzewanie i centralnej ciepłej wody), które stanowią 49,03% ogólnej sumy kosztów niezależnych,
 • wpłat zaliczkowych – do okresowego rozliczenia za dostarczaną zimną wodę i odprowadzenie ścieków – 28,88%,
 • opłat za gospodarowanie odpadami przekazywanych do Urzędu Miasta Katowice – 15,18%,
 • podatki i opłaty publiczno-prawne w tym dotyczące ustawowego przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów pod zabudowę mieszkaniową na własność/wieczyste użytkowanie gruntów osiedlowych – w zakresie nie podlegającym ustawowemu przekształceniu na własność gruntów – 2,07%,
 • a ponadto pozostałe koszty – tj. za energię elektryczną zużytą poza mieszkaniem, obowiązkowe – ustawowo wskazane przeglądy techniczne czy budowlane, czy opłata za podstawowy sygnał RTV – dotycząca lokali nieposiadających indywidualnych umów z operatorami dostarczającymi rozszerzony pakiet RTV, okresowo akcje deratyzacyjne itp. stanowiące – 4,84%.

Na większość powstałych w procesie zarządzania zasobami mieszkaniowymi kosztów zewnętrznych wpływ mają mieszkańcy poprzez bezpośrednie ilościowe zużycie określonych mediów lub usług.


W odniesieniu do tego rodzaju kosztów (niezależnych od Spółdzielni) nie istnieją możliwości negocjowania cen za generujące te koszty usługi ani przez mieszkańców (jako ich bezpośrednich konsumentów), ani przez Spółdzielnię (jako Zarządcę). Brak też możliwości oddziaływania na częstotliwość i terminy wprowadzania zmian w tym zakresie, gdyż w świetle obowiązującego prawa ceny te regulują dostawcy przy aprobacie instytucji kontrolnych Państwa (jak Urząd Regulacji Energetyki) lub Miasta (Gminy), których zadaniem jest równoważenie słusznych interesów wytwórców, sprzedawców i nabywców.


Do grupy „kosztów niezależnych od Spółdzielni", a mających również wpływ na wysokość opłat, zaliczane są ponadto wszelkie wydatki związane z wykonywaniem obowiązków płynących wprost z nakazów zawartych w obowiązujących aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia). Są to opłaty za czynności i działania do wykonywania, których przepisy obligują wszystkich zarządców i właścicieli budynków w interesie mieszkańców i bezpiecznego korzystania z nieruchomości np. zobowiązania do okresowych przeglądów budynków, instalacji, zabezpieczenia przeciwpożarowego, itp., o których stanowi Prawo budowlane, czy inne, także wydawane jednostkowo przez uprawione organy w formie decyzji, nakazów lub poleceń.

 

 
Zależne - wewnętrzne koszty


W ramach opłat miesięcznych kwoty wnoszone na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni są wpłatami dotyczącymi przede wszystkim:


Odpisu na remonty, które stanowią 49,75% ogólnej sumy wpłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni, tworząc odrębny fundusz. Służą one pokrywaniu nakładów (wydatków) ponoszonych na utrzymanie majątku spółdzielców i współwłaścicieli nieruchomości, a więc nie tylko niepogorszonego stanu technicznego eksploatowanych zasobów mieszkaniowych, ale także poprawę tego stanu, np. na modernizację zarządzanych nieruchomości i ich wyposażenia, zatem fundusz remontowy zasługuje na szczególną uwagę.


Dla mieszkańców oznacza to, iż większość wpłat na pokrycie tzw. kosztów zależnych przeznaczona jest przede wszystkim na zapobieganie dekapitalizacji środków trwałych, na niedopuszczenie do zmniejszenia wartości użytkowej i rynkowej ich materialnego majątku, którymi są lokale i budynki. W ich następstwie - racjonalizowanie kosztów występujących w sferze eksploatacyjnej, np. poprzez docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej, itp.


W ramach odpisu na fundusz remontowy wyszczególniamy:

 • odpis na fundusz remontowy część „A" dotyczący remontów modernizacyjnych i kapitalnych. Tę część opłaty wnosi się w formie odpisu z przeznaczeniem na prace remontowe realizowane centralnie, tj. o charakterze modernizacyjnym i odtworzeniowym remontów kapitalnych,
 • odpis na fundusz remontowy część „B" – dotyczący nakładów na bieżące remonty i naprawy. Odpis ten jest określany i wykorzystywany – przy nadzorze Rady Nadzorczej – w ramach autonomicznych decyzji osiedli (decyzje dotyczące wysokości stawek odpisu wynikające z rodzaju i wielkości potrzeb podejmują w imieniu mieszkańców Rady Osiedli). Ta część funduszu remontowego przeznaczona jest również na bieżące remonty, naprawy i remonty dźwigów.
 • grupy innych kosztów – stanowiąc łącznie 50,25% – ewidencjonowanych na wielu różnych księgowych kontach rodzajowych, takich jak: – pozostałe koszty eksploatacji łącznie z kosztami konserwacji dźwigów, – koszty obsługi osiedla, – opłata na pokrycie części kosztów zarządu ogólnego, czyli funkcjonowania Dyrekcji KSM, – usługi gospodarzy, – opłata za domofon (opcjonalnie za ochronę czy monitoring), – opłata za legalizację wodomierzy (zależna od liczby wodomierzy w lokalu mieszkalnym), – opłata za koszty rozliczeń wodomierzy, – koszty działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej (ta ostatnia pozycja dotyczy tylko członków).
 
Uśrednione opłaty miesięczne


Wielkość uśrednionej w skali KSM opłaty miesięcznej za przykładowy lokal mieszkalny (o powierzchni 50 m2, przy 3 osobach) na koniec roku 2022 wyniosła odpowiednio dla mieszkań:

 • wyposażonych w instalację dostarczającą centralnie wodę ciepłą – 918,67 zł (rozpiętość tej opłaty kształtowała się od 811,94 zł do 1.008,27 zł),
 • bez centralnie dostarczanej ciepłej wody – 814,46 zł (przy rozpiętości od 732,25 zł do 937,94 zł).

W zakończeniu zwracam uwagę, że w publikowanym materiale przedstawione zostało zróżnicowanie wysokości opłat miesięcznych za lokale mieszkalne w poszczególnych osiedlach. Porównując opłaty miesięczne pomiędzy siedemnastoma osiedlami naszej Spółdzielni, gdzie nawet w ramach jednego osiedla mogą być one zróżnicowane, w tym także w mieszkaniach o jednakowej powierzchni użytkowej w ramach tego samego budynku, na uwadze zatem mieć trzeba, iż opracowanie ma jedynie charakter poglądowy. Elementów różnicujących wysokość opłaty miesięcznej jest wiele i dlatego też należy uwzględniać występujące między nimi różnice.

 

Z poważaniem

TERESA ŚLĄZKIEWICZ     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)