2014-05-16

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

W Wielkim Tygodniu „Gazeta Wyborcza" (przy – jak się można z tekstu domyślać – współudziale Tauronu Ciepło S. A.), jakby w prezencie wielkanocnym, opublikowała artykuł, ze względu na swą nierzetelność godny brukowca, informujący o rzekomych zaległościach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w opłatach za dostarczane przez Tauron ciepło do znacznej części zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię. Ów „podarek" zburzył świąteczny spokój dziesiątkom tysięcy ludzi – czy o to chodziło? Autor artykułu tendencyjnie, jakby na zamówienie Tauronu, przedstawił problem rozliczeń wzajemnych pomiędzy dostawcą ciepła i Spółdzielnią bardzo płytko i jednostronnie, i co gorsza – bez sprawdzenia faktów w dokumentach. Co prawda w całej publikacji poświęcił w zakończeniu jeden niewielki akapicik stanowisku KSM (wyrażonemu przez jej rzecznika prasowego) zaprzeczającemu istnieniu jakichkolwiek zaległych zobowiązań Spółdzielni wobec Tauronu Ciepło S. A.

 

Już w dniu publikacji zażądaliśmy sprostowania nieprawdziwych informacji tak przez „GW" (zgodnie z prawem prasowym), jak i przez Tauron. Niestety do dziś bez oczekiwanego skutku.

 

Zupełnie inaczej do wywołanego przez „GW" tematu podeszły „Dziennik Zachodni" i TVP Katowice, prezentujące stanowiska obydwu stron sporu w sposób zrównoważony. Nie czekając na reakcję „GW", orędowniczki „biednego pokrzywdzonego" Tauronu, postanowiliśmy skorzystać z naszej strony internetowej www.ksm.katowice.pl na której zamieściliśmy pełną treść informacji okresowej, składanej Radzie Nadzorczej przez Zarząd, a dotyczącej stanu rozliczeń Spółdzielni z Tauronem Ciepło oraz pełne teksty żądań sprostowania nieprawdziwych informacji skierowanych do „GW" i Tauronu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych i mających dostęp do internetu do zapoznania się z tymi materiałami. Pomogą one, w powiązaniu z zamieszczonymi tamże zapisami audycji TVP Katowice, w wyjaśnieniu Państwu powstałego problemu i przekonają o słuszności podejmowanych przez Zarząd KSM, a przewidzianych prawem, działań wobec przedsiębiorstwa notorycznie naruszających prawa odbiorców ciepła, którzy jednocześnie są właścicielami nieruchomości i lokali bezumownie i bezpłatnie użytkowanych przez Tauron Ciepło S. A.

 

Rozumiejąc, że nie wszyscy z członków KSM i mieszkańców jej zasobów korzystają z możliwości pozyskiwania informacji za pośrednictwem internetu, całość rubryki „Gorący temat" poświęcę więc prezentacji naszych, bardzo trudnych, relacji z Tauronem Ciepło S. A., który się „przeorganizował" od 1 maja 2014 roku ze Spółki Akcyjnej w („nomen omen") spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Niestety, muszę się zastrzec, że problemów w tych relacjach jest tak dużo i tak wielce skomplikowanych, że chcąc je wszystkie ująć (choćby w formie niepogłębionej analizy), to wystarczyłoby ich na długi, kilkumiesięczny cykl artykułów. Z tego powodu przedstawię tylko wybraną ich część i to w maksymalnym skrócie.

 

Zacznę zatem od problemu zasygnalizowanego na wstępie, a dla jego przedstawienia posłużę się fragmentem informacji złożonej w tej sprawie przez Zarząd Spółdzielni Radzie Nadzorczej (pełny tekst na stronie: www.ksm.katowice.pl).

 

(...) Zarząd Spółdzielni informuje, że na chwilę obecną wszelkie zobowiązania Spółdzielni z tytułu dostaw ciepła realizowanych przez Tauron Ciepło S.A. są regulowane na bieżąco, w tym poprzez dokonywanie kompensat wzajemnych zobowiązań:

 

1.

Roszczenie Spółdzielni w sprawie bezumownego korzystania z nieruchomości wynika z art. 225 KC i 224 KC oraz w związku z art. 305 KC dotyczącym odpłatności za służebność przesyłu, a ponadto uznania przez Tauron Ciepło S.A swoich zobowiązań. Obecny spór sądowy dotyczy tylko wysokości odszkodowania dla Spółdzielni.

 

2.

W 2012 roku podjęto działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego korzystania przez Tauron Ciepło S.A. z nieruchomości Spółdzielni, na których są posadowione sieci ciepłownicze oraz z pomieszczeń znajdujących się w budynkach Spółdzielni, w których zlokalizowane są urządzenia ciepłownicze polegające na określeniu wysokości roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości gruntowych i pomieszczeń w budynkach Spółdzielni.

 

W dniu 26 czerwca 2012 roku skierowano do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę należności w kwocie 35.463.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przez które przebiegają sieci ciepłownicze wymienionej Spółki, za okres 1 czerwca 2002 do 31 maja 2012 r. Wniosek ten poprzedzony był wezwaniem do zapłaty skierowanym do w/w przedsiębiorstwa przesyłowego.

 

Wierzytelności te, w łącznej kwocie 16.411.037,80 zł zostały potrącone z wierzytelności Tauron Ciepło S. A. z tytułu dostawy ciepła. Oświadczenie Spółdzielni o potrąceniu doprowadziło do wzajemnego umorzenia wierzytelności zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Przedmiotem obu wierzytelności były pieniądze, były to wierzytelności wymagalne i mogły być dochodzone przed sądem, co warunkuje możliwość potrącenia.

 

W dniu 11 czerwca 2012 roku wniesiono do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę należności w kwocie 5.017.357,70 zł z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych Spółdzielni za okres 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2012 r.

 

Wierzytelności te w łącznej kwocie 3.916.968,03 zł zostały potrącone z wierzytelności Tauron Ciepło S. A. z tytułu dostawy ciepła. Oświadczenie Spółdzielni o potrąceniu doprowadziło do wzajemnego umorzenia wierzytelności zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Przedmiotem obu wierzytelności były pieniądze, były to wierzytelności wymagalne i mogły być dochodzone przed sądem, co warunkuje możliwość potrącenia.

 

W konsekwencji powyższego, przedmiotowe rozliczenia są przedmiotem postępowań sądowych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Katowicach, w których na wniosek Spółdzielni Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego geodety na okoliczności czy na nieruchomościach Spółdzielni zostały posadowione sieci Tauron Ciepło S. A., a jeśli tak, to w stosunku do każdej nieruchomości należy określić przebieg sieci jej długość i powierzchnie gruntów z których korzysta Tauron Ciepło S. A. przy uwzględnieniu pasa technologicznego. Termin wydania opinii Sąd określił na 10.04. 2014 r.

 

3.

W 2013 roku Spółdzielnia zgłosiła do Tauron Ciepło S. A. kolejne roszczenia z tytułu jak wyżej tj.: za korzystanie z nieruchomości gruntowych za okres od 1 czerwca 2012 do 31 sierpnia 2013 r. w kwocie 4.432.875,00 zł oraz za korzystanie z pomieszczeń w budynkach mieszkalnych za okres jak wyżej w kwocie 627.169,71 zł.

 

Wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych w kwocie 3.437.791,33 zł zostały potrącone z wierzytelności Tauron Ciepło S. A. z tytułu dostawy ciepła, z konsekwencjami jak wskazano powyżej.

 

Ponadto:

  • zgłoszono roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pomieszczeń w pawilonach handlowych za okres 1 stycznia 2004 do 30 listopada 2013 r. na kwotę 1.201.766,62 zł,
  • oraz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach Spółdzielni przez które przebiegają sieci Tauron Ciepło S. A. za jednorazowym wynagrodzeniem.

Powyższe działania, a w szczególności złożenie oświadczeń o potrąceniu spowodowały, że Tauron Ciepło S. A. podjął w końcu rozmowy ze Spółdzielnią w sprawie uregulowania stanu prawnego korzystania przez nich z nieruchomości Spółdzielni. Rozmowy te podjęto w 2012 r. i toczą się one nadal w wyniku stanowczych działań Zarządu Spółdzielni.

 

Dodatkowo informujemy, że: przyjęte stawki wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości i pomieszczeń oparte zostały na stawkach dzierżawnych, które stosuje Spółdzielnia. Tauron Ciepło S. A. korzysta z nieruchomości Spółdzielni i jej pomieszczeń nieodpłatnie, co jest nie do zaakceptowania z ekonomicznego punktu widzenia i interesu członków Spółdzielni.

 

Oświadczenie o potrąceniu doprowadza do wzajemnego umorzenia wierzytelności zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 498 § 2 KC). Potrącenie jest czynnością jednostronną, a zgoda drugiej strony na potrącenie nie jest potrzebna (art. 499 KC). Przedmiotem obu wierzytelności muszą być pieniądze, muszą to być wierzytelności wymagalne i możliwe do dochodzenia przez sądem, co warunkuje możliwość potrącenia. Te warunki zostały spełnione.

 

W kontekście zaś kwestii wstrzymania dostaw ciepła, to zgodnie z prawem energetycznym przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie ciepła, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. W okolicznościach sprawy, potrącenie doprowadziło do umorzenia wierzytelności Tauron Ciepło S. A. (skutek zapłaty), w wyniku czego odbiorca nie zwleka z zapłatą za świadczone usługi, odpada zatem możliwość wstrzymania dostaw ciepła z powołaniem się na tą przesłankę. (...)

 

Informacje w tej sprawie przedstawione zostały Radzie Nadzorczej, Radom i Administracjom Osiedli, a za pośrednictwem internetu dostępne są wszystkim zainteresowanym. Dodam tylko, kończąc ten temat, że o dalszym losie zgłoszonych przez Spółdzielnię roszczeń wobec Tauron Ciepło S. A. zdecyduje właściwy sąd procedujący w tych sprawach. Uważam, że przytoczenie obszernych fragmentów powyższej informacji przybliży Państwu prawdziwą istotę problemu opartą o fakty.

 

Pora teraz przejść do innych problemów, kaskadowo wręcz tworzonych przez Tauron Ciepło S. A., a które w konsekwencji mają na celu wymuszenie na Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej spolegliwości i jej odstąpienie od walki o interes odbiorców ciepła, tak w zakresie obniżania kosztów ciepła, jak i poprawy jakości dostaw.

 

I.

Tauron Ciepło S.A. od 2012 roku utrudnia KSM zmniejszenie mocy zamówionej.

 

Nasza Spółdzielnia od ponad 20 lat realizuje własną Strategię Ekonomiczną, a poprzez zawarte w niej postanowienia – szeroko zakrojony program termomodernizacji budynków, powiązany z całą paletą działań energooszczędnych (np. regulacją i automatyką zastosowaną w posiadanych instalacjach centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody oraz wymianą okien w lokalach i w częściach wspólnych nieruchomości). Skutkiem tych działań jest stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania budynków na ilość ciepła potrzebną na cele grzewcze i podgrzania wody, a efektem ekonomicznym odczuwalnym przez użytkowników lokali winno być obniżenie kosztów eksploatacji lokali.

 

Niestety Tauron znalazł sposób na obronę swoich interesów zmieniając co pewien czas proporcje pomiędzy częścią stałą (nieustannie rośnie) i zmienną opłaty za ciepło oraz podnosząc ceny ciepła czasem nawet kilkukrotnie w trakcie kolejnych lat. Zresztą samo za siebie mówi stwierdzenie wiceprezesa ds. ekonomicznych Zarządu Tauron Ciepło S. A. wypowiedziane  podczas publicznego spotkania, zorganizowanego przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. W jego ocenie spółdzielnie mieszkaniowe same są sobie winne za wzrost cen ciepła wprowadzanych przez Tauron. To przecież one poprzez docieplanie budynków i inne działania energooszczędne tak ograniczyły pobór ciepła, że Tauron potrzebuje – na pokrycie wysokich kosztów stałych wytworzenia i przesyłu ciepła – podnosić stale ceny... Prawda, że to co najmniej kuriozalne podejście do sprawy!!!

 

Oczywistym następstwem konsekwentnego zmniejszania energochłonności budynków jest sukcesywne zmniejszanie skali mocy cieplnej zamawianej w Tauronie przez Spółdzielnię. Do 2010 roku wnioski KSM o korekty mocy zamówionej rozpatrywane były bez jakichkolwiek przeszkód. Ostatnia zmiana zamawianej mocy, a w zasadzie jej zmniejszenie, nastąpiło na wniosek KSM od sezonu 2010/11. Od 2012 r. Tauron Ciepło S. A. zaczął metodycznie wyszukiwać preteksty do ograniczania ustawowych praw odbiorcy ciepła do decydowania o wielkości mocy zamówionej.

 

A to druk wniosku nie był zgodny z jakąś bliżej nie znaną „formą", mimo że został złożony dokładnie w takiej samej formie i na takim samym szablonie (według kształtu załącznika nr 1 do umowy nr 19), jak przez wszystkie wcześniejsze lata poczynając od roku 1997. Ponadto wniosek był wg Tauronu jakoby spóźniony! Fakty są takie: wniosek wraz z pismem został za potwierdzeniem odbioru odebrany przez Tauron Ciepło S. A. w dniu 17.07. 2012 r. podczas, gdy umowny termin składania wniosku to 31.07.  tegoż roku. Z kolei w ubiegłym, 2013 roku, zakwestionowano poprawność wniosku niby z przyczyn formalnych tzn. „brak podpisu drugiego członka Zarządu" na wniosku. Taki pretekst podano jednak ponad miesiąc po terminie składania wniosków, mimo że wniosek KSM został złożony do Tauronu z ponad miesięcznym wyprzedzeniem, bo już 20.06. 2013 r. Ponad miesiąc przed terminem! Ewentualne uwagi Tauron winien zgłosić w terminie 2 tygodni od tego momentu, ale zrobił to po ponad dwóch miesiącach!

 

Oba wnioski KSM, zarówno ten z roku 2012, jak i 2013 o zmianę mocy zostały zatem nie tyle odrzucone, co zignorowane i uwikłane w złej wierze. Sprawa jednak do dziś nie jest przesądzona. Konflikt na tym tle trwa, a jego pomyślne zakończenie jest trudne do przewidzenia. Mamy nadzieję na zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skutkiem takiego postępowania jest osiągnięcie przez Tauron w okresie 2 kolejnych lat w sumie ponad 1 mln złotych nieuzasadnionych wpływów kosztem naszych użytkowników lokali. W roku bieżącym wniosek o zmianę mocy cieplnej został złożony w Tauron Ciepło sp. z o.o. już 7 maja. Zastrzegliśmy 14-dniowy termin na wnioski dostawcy o ewentualne uzupełnienia i usunięcia braków formalnych, o ile takie zostaną także i tym razem zgłoszone! Wkrótce dowiemy się zatem jaki los czeka nasz wniosek i czy granice bezprawia nadal będą poszerzane przez Tauron.

 

II.

Tauron Ciepło S. A. blokuje wnioskowane przez KSM zmiany organizacji dostawy ciepła.

 

Spółdzielni zależy na decentralizacji dostawy ciepła poprzez zastępowanie istniejących Grupowych Stacji Wymienników Ciepła przez sprawniejsze, indywidualne  węzły wymiennikowe.

 

Temat rzeka. O ile do roku 2005, w którym to jako ostatnią zlikwidowaliśmy z powodzeniem GSWC ul. Lubuska, a wcześniej w 2002 GSWC ul. Podhalańska, jeszcze udawało się realizować z powodzeniem zmiany, to od 2007 nastąpiła całkowita blokada naszych prób zmiany sytuacji. Okazało się oto, że takie działania są sprzeczne z interesem dostawcy, ponieważ mniejsza sprzedaż – to mniejszy zysk dla niego.

 

Z odmową spotkały się nasze wnioski:

1.) o likwidację GSWC ul. Wrocławska 30 na Osiedlu im. Kukuczki – pierwszy wniosek w tej sprawie pochodzi z 10.12.2009 r.

 

2.) o likwidację 3 starych i niewydolnych stacji grupowych w budynkach: ul. Grażyńskiego 7 i 11 oraz ul. Sokolska 44 wraz z wnioskiem o wydanie warunków i zgody na  węzły indywidualne w każdym z 6 budynków. Pierwszy wniosek o wydanie warunków złożyliśmy z datą 4.06.2012 r. Pierwszy wniosek o wydanie warunków na zmianę organizacji dostawy ciepła pochodzi z 30.09.2013 r. Odmowa z powodu tego, że według cynicznego wręcz oświadczenia Tauronu „(...) budynki już przecież są podłączone do ciepła(...)"

 

3.) GSWC ul. Francuska 65 znajduje się w budynku po byłej kotłowni (pierwotny bunkier opałowy grozi obecnie zawaleniem – doprowadzony do takiego stanu przez Tauron, a wcześniej PEC Katowice).

 

KSM wykorzystując okazję budowy w pobliżu sieci magistralnej przez Tauron wnioskuje o ujęcie w projekcie zabudowy własnych indywidualnych stacji w budynkach: Francuska 61-65, 61a-65a, Rybnicka 13-15-17, pawilon parkingo–garażu (zaplecze Zakładu Ciepłowniczego), pawilon Rybnicka 11. Pismo KSM z 26. 11. 2013 r. pozostaje bez odpowiedzi. Tymczasem Tauron dalej realizuje inwestycję polegającą na położeniu nowej magistrali ciepłowniczej i nawet nie próbuje skorzystać z okazji do załatwienia gorącego tematu w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i ekonomią działań. Całość inwestycji – polegającej na podłączeniu budynków i wykonaniu indywidualnych węzłów wymiennikowych w celu ograniczenia strat na przesyle – chcemy przecież wykonać za własne środki finansowe. Argument ekonomiczny widocznie dla Tauronu nie ma uzasadnienia.

 

4.) Na rozwiązanie w tym duchu czekają kolejne rejony: Rejon ul. Jabłoniowej, ul. Wierzbowa 37, ul. Grabowa, GSWC ul. Ścigały, ul. Bohaterów Monte Cassino 20 oraz BMC 5 (3 budynki), ul. Zgrzebnioka (3 stacje grupowe: Łabędzia 6, Kolibrów 5, Zimorodków 38), grupa 5 budynków na ulicy Warmińskiej, rejon ulic Józefowska-Nowowiejskiego (w tym przypadku odbyło się wiele spotkań, uzgodnień, nawet w pewnym momencie koordynowanych przez byłego wiceprezydenta miasta, a KSM również organizował spotkania z obcymi odbiorcami ciepła w tamtym rejonie – Archiwa Państwowe, przedszkole i żłobek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – w celu wspólnej realizacji wymiany sieci na sieć magistralną dla wszystkich zainteresowanych wtedy odbiorców. I niestety również te działania spełzły na niczym. Inni odbiorcy już dawno rozwiązali swoje problemy z dostawą ciepła we własnym zakresie, a Tauron pozostał ze starą, awaryjną siecią kanałową i bliską perspektywą wymuszonej wymiany. KSM konsekwentnie nadal będzie domagać się zmiany organizacji dostawy ciepła i likwidacji GSWC.

 

III.

Niska jakość obsługi eksploatacyjnej urządzeń i wysoka awaryjność sieci przesyłowych.

 

Do tego wszystkiego z każdym dosłownie rokiem nie polepsza się, ale pogarsza jakość obsługi stacji wymiennikowych i sieci. W przypadku GSWC Tauron ma problemy z doborem właściwych pomp obiegowych. Stosowane są często zbyt duże pompy dobierane chyba „na oko". To powoduje szumy i głośną pracę instalacji w naszych budynkach, mimo że mamy wszędzie zabudowane zawory różnicy ciśnienia, starające się tłumić nadmierne ciśnienie dyspozycyjne i zbyt duże prędkości przepływu czynnika grzewczego w przewodach.

 

Obsługa regulatorów pogodowych to stały problem z uwagi na wyraźną rozbieżność interesów dostawcy i odbiorców ciepła. My chcemy tylko tyle ciepła i tylko wtedy, kiedy jest ono potrzebne dla zapewnienia odpowiednich temperatur w lokalach, w zależności od zmieniającej się zewnętrznej temperatury otoczenia. Ale Tauron zmienia nastawy regulatorów pogodowych tak, aby „wepchnąć" jak najwięcej ciepła do budynków przysparzając nam nieuzasadnionych kosztów.

 

Fatalna jest obsługa tzw. falowników czyli elektronicznych regulatorów pracy pomp obiegowych w stacjach wymienników, służących do dostosowywania wydajności pomp do chwilowych potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w budynkach. Tu również zwykle dochodzi do reakcji dopiero po interwencji służb KSM w Tauronie. Cynizm i arogancja tego dostawcy ciepła sięgają szczytów, gdy pisze do nas w odpowiedzi na zarzuty o nie dotrzymywanie standardów jakościowych, że np. skoro piszczy grzejnik w pokoju dziecka to „(...) wskazanym jest zatem dokonać sprawdzenia przez właściciela obiektu funkcjonowania i prawidłowości regulacji instalacji grzewczej budynku w tym kryz przy grzejnikach(...), a przecież – o czym Tauron Ciepło S. A. doskonale wie – KSM od 20 lat nie stosuje kryz przy grzejnikach.

 

Awarie sieci to niekończący się problem ciągłych awarii i przerw w dostawie ciepła. Jest ich tak dużo, że wręcz gubimy się w ich ogłaszaniu w budynkach i rejestrowaniu dla potrzeb dochodzenia bonifikat. Tylko w obecnym sezonie doliczyliśmy się 60 awarii sieci! Trudno nie odnieść wrażenia, że celem nadrzędnym Tauronu Ciepło S. A.  nie jest realizacja usługi dostawy ciepła na odpowiednim poziomie, a jedynie (i chyba głównie) osiąganie zysku bez względu na wszystko.

 

IV.

Jakie parametry czynnika grzewczego podaje Tauron?

 

Po zaistniałych licznych zmianach w pewnym momencie nie było wiadomo, jakie parametry Tauron faktycznie podaje w sezonie grzewczym. 18.11.2013 r. zażądaliśmy przedłożenia nam programu parametrów, zgodnie z § 16.1.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (tzw. „rozporządzenia sieciowego"), z którego wynika że: „Przedsiębiorstwo ciepłownicze ... udostępni program na wniosek stron, z którymi zawarł umowę sprzedaży ciepła..." Odpowiedź z podpisem Dyr. Departamentu Sieci Tauron Ciepło S .A. przyszła, ale ze sporym opóźnieniem. Oczywiście „Programu" nie przysłano, ale poinstruowano nas, że w tym celu należy zwrócić się z wnioskiem do jakiejś ich wewnętrznej komórki organizacyjnej (o istnieniu której nawet nie wiedzieliśmy) i tam ewentualnie uzyskamy dalsze informacje, kiedy będą mogli nam udostępnić taki dokument, ale tylko do wglądu i jedynie w siedzibie Firmy!

 

Niestety, nie udało mi się w jednym numerze „Wspólnych Spraw" zmieścić materiałów dotyczących istotnych problemów wynikających z – naszym zdaniem nieprawidłowych - relacji tworzonych przez dominującego dostawcę, bezprawnie narzucającego odbiorcy ciepła zasady „współpracy" wymykające się spod litery prawa i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej. Mam jednak nadzieję, że już ta I. część informacji przybliżyła Państwu możliwość odpowiedzenia na pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     
     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)