2019-01-25

Sprawy światowej, krajowej

i tej domowej rangi

 

Prezes Zarządu KSM:

mgr Krystyna Piasecka

 

Szanowni Państwo!

 

Jesteśmy już w Nowym 2019 Roku. Radosny czas świątecznych serdeczności i życzeń (oby się nam spełniały!) jest już tylko miłym wspomnieniem. Realną rzeczywistością są natomiast decyzje, jakie w grudniu 2018 roku zostały podjęte przez organa władzy i polityczne gremia o randze światowej, krajowej i lokalnej (miasta Katowice). Nie sposób nie omówić tutaj o trzech ważnych kwestii, skoro dotykają każdego z nas. Nas – jako członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jako katowiczan, jako obywateli RP, wreszcie jako ludzi tej Ziemi. Opiszę je w chronologicznej kolejności zdarzeń.

 

Uważnie przez nas śledzony i doświadczany (bo pośród osiedli KSM odbywający się) katowicki Szczyt Klimatyczny (przedłużony do soboty 15 grudnia, a miał trwać od 2. do 14.12.) faktycznie zakończył swoje obrady już po północy 16.12. Wiadomo, że przyjęty został bardzo kompromisowy dokument końcowy, określany „mapą drogową" lub „Pakietem katowickim" (Katowice rulebook) dotyczący realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 roku, które było pierwszą globalną umową klimatyczną. Uczestniczące w owym Porozumieniu państwa zobowiązały się wówczas, że podejmą działania na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza, a w razie możliwości 1,5 stopnia Celsjusza – powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. Tyle tylko, że – jak wiadomo – z Porozumienia paryskiego decyzją prezydenta Donalda Trumpa wystąpiły Stany Zjednoczone.

 

Podczas sesji plenarnej podsumowującej szczyt Prezydent COP24 Michał Kurtyka ocenił, że dzięki konsensusowi, jaki osiągnęły Strony Szczytu Klimatycznego, Katowice stały się po Kioto i Paryżu kolejnym kamieniem milowym na drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej. Odmienną ocenę dają organizacje ekologiczne wskazujące, że kompromisowe zapisy, a raczej pominięcia ostrych sformułowań, powodują, że efekty katowickiego szczytu są dalece niewystarczające, by ratować ludzkość i Ziemię przed katastrofą. Dodać wszelako trzeba, że z inicjatywy Polski podczas szczytu przedstawiono także trzy deklaracje, które zostały poparte przez inne Strony uczestniczące w COP24, a są to: deklaracja o solidarnej i sprawiedliwej transformacji, Katowickie Partnerstwo dla Elektromobilności, a także deklaracja „Lasy dla klimatu". Efekty katowickiego Szczytu Klimatycznego dotkną każdego człowieka na globie.

 

Na drugie (chronologicznie) – wydarzenie, czyli na uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie „wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" – czekaliśmy do 20 grudnia ub. roku. To realizacja sejmowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716).

 

Katowiccy radni dostosowali się w tym przypadku do ustawowych ustaleń dotyczących gruntów państwowych (Skarbu Państwa) i stawki – wyznaczone przez Sejm dla gruntów państwowych – skopiowali po prostu bez zmian. Zatem w Katowicach, zarówno przy uwłaszczeniowych przekształceniach własności gruntów państwowych, jak i samorządowych obowiązuje identycznie – jako (górna) maksymalna – bonifikata w wymiarze 60%. Ustalenie stawek bonifikat na jednolitym dla wszystkich gruntów poziomie porządkuje w mieście Katowice aktualną sytuację prawno-finansową (aczkolwiek, nie tylko w moim przekonaniu, nie wyklucza to ewentualnych możliwości prawnych ich korzystniejszego dla mieszkańców byłych terenów gminnych wzruszenia, czyli zmiany podjętych w tym względzie decyzji na przyszłość – o co jak też i pewne modyfikacje zasad – zamierzamy zabiegać bo istnieje przykład, że w tym zakresie, i w tym samym terminie, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą jako standardową dla gruntów miejskich 98% bonifikatę, a 99% – w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat).

 

Należy wskazać, że w grudniu zostały ponadto nieco zmienione ustawowo również zasady odpłatności określone w lipcowej „ustawie przekształceniowej" (w odniesieniu do art. 14 – w zakresie skutków przekroczenia limitu pomocy de minimis) – a to mocą ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (...). Zmiany te dotyczą głównie tych spółdzielni, które gospodarują na dużej powierzchni gruntu lub wykorzystały limit pomocy de minimis. Zapisy wskazanej ustawy z 6 grudnia – art. 7 ust. 6a i 6b umożliwiają tym spółdzielniom wybór systemu płatności za przekształcenie – pomiędzy zasadą 20 rocznych opłat i ewentualną dopłatą w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis, a zasadą odpłatności opartą o spłatę długoterminową przez okres od 33 do 99 lat, licząc od daty przekształcenia – w zależności od wysokości płaconej za wieczyste użytkowanie gruntów stawki procentowej (1%, 2%, ... itd.), tj. dotychczasowego wymiaru opłaty rocznej. Równocześnie dopuszczono sytuację, według której – w okresie spłaty opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – właściciel gruntu – Spółdzielnia – może zmienić swoją decyzję dot. długości okresu spłaty.

 

Myślę, że temat ten nie jest jeszcze dostatecznie wyczerpany i z pewnością będzie przedmiotem ewentualnych rozmów podczas tegorocznych Zebrań Osiedlowych planowanych w terminach – począwszy od lutego do kwietnia bieżącego roku włącznie.

Jedno jest pewne, że bez względu na posiadany przez użytkowników, mieszkańców zasobów spółdzielczych tytuł prawny do lokalu mieszkalnego jakim dysponują – wszystkie lokale mieszkalne i niemieszkalne wbudowane – są począwszy od nowego roku posadowione na gruntach o statusie własności.

 

Wyodrębniony wcześniej z zasobu spółdzielczego lokal – jako odrębny właścicielsko – w wymiarze adekwatnym do swojego udziału na zabudowanej działce wspólnej (i tu spłata opłaty przekształceniowej będzie regulowana samodzielnie przez zainteresowanego właściciela zgodnie z powiadomieniem, które uzyska od gminy), a lokale zajmowane na zasadach spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu – w swej masie pozostając już obecnie w danej nieruchomości budynkowej na „prywatnej" działce przynależącej do Spółdzielni – jako właściciela. W tym przypadku warunki finansowe przekształcenia i opłaty z tego tytułu dla Spółdzielni również (podobnie jak dla indywidualnych posiadaczy lokali) określa gmina (w naszym przypadku samorządowe władze Katowic) – dla każdej działki gruntowej odrębnie i z uwzględnieniem wielkości należącej do Spółdzielni części tejże działki.

 

Z ostrożności prawnej podaję, iż wyodrębnione lokale, adekwatnie do swych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości budynkowych będą nadal uczestniczyć w kosztach związanych z gruntem (owych przekształceń własności) ponoszonych przez Spółdzielnię a przypadających na części wspólne danej nieruchomości (wg. udziałów) i mienie Spółdzielni obsługujące nieruchomości budynkowe, czyli podobnie jak to miało miejsce w przypadku partycypacji w opłatach – czyli kosztach Spółdzielni – za wieczyste użytkowanie zabudowanych i obsługujących nieruchomości budynkowe gruntów.

 

W przypadku realizacji procesów wyodrębniania lokali spółdzielczych wraz z ich wyodrębnianiem będzie równolegle następowało sukcesywne, odpowiednie do wysokości udziału tego (danego) lokalu w nieruchomości budynkowej – przenoszenie przez Spółdzielnię części swego udziału we własności gruntu na rzecz nowego właściciela – czyli posiadacza lokalu – na warunkach i zasadach finansowych identycznych do tych, na jakich Spółdzielnia – jako taka – uzyskała w dacie realizacji tychże czynności uwłaszczeniowych lokalu tytuł własności konkretnego gruntu działki budowlanej.

 

Powyższe oznacza, że nieposiadanie na dzień dzisiejszy przez poszczególnych spółdzielców tytułu odrębnej własności lokalu – wskutek powszechnej, ustawowej „operacji przekształceniowej własności gruntów" nie powoduje utraty i nie ma negatywnego skutku w zakresie możliwości przyszłego nabycia potencjalnego prawa własności gruntu, w którego posiadanie weszła Spółdzielnia, a na której posadowiony jest dotąd niewyodrębniony lokal spółdzielczy. Proces uwłaszczeniowy gruntów państwowych i gminnych przejściowo utrudnia, ale nie uniemożliwia też obrotu niewyodrębnionymi dotąd lokalami spółdzielczymi (własnościowymi) na rynku wtórnym. Dla skutecznego sfinalizowania takich czynności będzie oczywiście istotna do czasu uwidocznienia zmian własności działek w księgach wieczystych potrzeba uzyskiwania dla potrzeb notariatów stosownych zaświadczeń, które Spółdzielnia, a właściwie na jej wniosek gmina (Urząd Miasta) będzie zobowiązana wystawiać.

 

Podobna sytuacja będzie (też przejściowo, tak to nazwę w „pierwszym okresie") – do czasu wypracowania i ugruntowania się w praktyce procedur i schematów postępowania po owych przekształceniach własnościowych – w odniesieniu do obrotu wszystkimi lokalami na rynku wtórnym (a i pierwszym pierwotnym także), zlokalizowanymi na działkach uprzednio pozostających w użytkowaniu wieczystym ich dysponentów. Może to być przyczyną występowania opóźnień i spowolnienia czasowego w skutecznym przeprowadzaniu transakcji na rynku nieruchomości, ale jak wspomniałam w mojej ocenie subiektywnej w równym zakresie dotyczącym obrotu lokalami wyodrębnionymi, jak i niewyodrębnionymi z zasobu spółdzielczego (Ustawodawca dla dotychczasowych właścicieli gruntów państwowych i gminnych ustalił na uregulowanie kwestii zmian własnościowych termin dwunastomiesięczny). Nie wątpię, iż w międzyczasie będą pewnie potrzebne jakieś rozwiązania przejściowe, by nie zamrozić wolnorynkowego obrotu nieruchomościami i które, według jednak niepotwierdzonych oficjalnie informacji – są już w trakcie przygotowywania.

 

Trzecim wydarzeniem, które w niniejszym felietonie pragnę poruszyć jest medialnie mocno nagłaśniana kwestia – i dlatego mam nadzieję wszystkim znana, dotycząca wzrostu cen energii elektrycznej. Wszak w tym temacie specjalnie, 28 grudnia zebrał się Sejm na nadzwyczajnej sesji. Stawką było uchronienie społeczeństwa przed skutkami (koniecznych i wysokich) podwyżek od 1 stycznia 2019 r. cen prądu. Podjęta w jej wyniku – w sposób ekspresowy ustawa „o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw" (Dz.U. z 2018, poz. 2538) ma temu wzrostowi zapobiec. Miejmy nadzieję, że skutecznie, aczkolwiek są jeszcze po temu potrzebne resortowe rozporządzenia wykonawcze. Ponadto, póki co, zasiane zostały także – już po uchwaleniu wskazanej wyżej ustawy – pewne wątpliwości związane z kwestią tak zwanej pomocy publicznej na rynku konkurencyjnym.

 

Ministerstwo Energii w wydanym już w nowym roku – 2019 – oświadczeniu przekonuje, że „rozwiązania wprowadzone w ustawie w sprawie cen prądu, nie są pomocą publiczną, bo oddziałują na wszystkie podmioty na rynku energii elektrycznej", ale równocześnie Komisja Europejska ogłosiła oświadczenie przypominające, że państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania Komisji Europejskiej o wszelkich działaniach pomocy publicznej przed ich wdrożeniem, a władze polskie notyfikacji takiej nie przedłożyły.Wypada tutaj uzupełniająco wyjaśnić, że zgodnie z unijnym prawem jakiekolwiek środki pomocy udzielone przez państwa UE przedsiębiorstwom muszą najpierw zostać zgłoszone do Komisji w celu ich zatwierdzenia. Niektóre kategorie pomocy, na przykład dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz określonych sektorów, takich jak ochrona środowiska, badania i innowacje, są jednak wyłączone z tego obowiązku.

 

To, czy tą błyskawiczną sejmową ustawą skutecznie zostaliśmy obronieni przed podwyżkami cen za prąd, wyjaśnić się może każdego dnia, jaki upływa od momentu pisania przeze mnie niniejszych refleksji do czasu wydrukowania „Wspólnych Spraw" i dotarcia gazety do skrzynek pocztowych spółdzielczych mieszkań. Mam nadzieję, na pozytywną dla nas wszystkich wersję wydarzeń.

 

Zgodzicie się Państwo ze mną, że każda z tych grudniowych decyzji (różnych ważnych gremiów decyzyjnych) determinować będzie w rozpoczętym roku i czasie dalszym byt i życie każdego z nas. A jest „nas" obecnie – czyli osób legitymujących się członkostwem KSM – wg stanu na 31.12.2018 r. ponad 18 tys. 500. W tym miejscu wyjaśniam, iż nadal – codziennie – postępują czynności związane z aktualizacją listy członków KSM – polegające na przeglądzie i weryfikacji zawartości akt członków zamieszkałych – pod kątem praw i zasad wynikających z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. Szacujemy, że po zakończeniu (wdrożonych przecież niezwłocznie) wszystkich procedur analitycznych – liczba członków naszej Spółdzielni winna wzrosnąć do około 20 tys. osób.

 

Tą informacją o stanie członkowskim przeszłam w niniejszych refleksjach do przekazania Państwu u progu nowego roku garści danych o naszej Spółdzielni za miniony rok (bo z formalnymi sprawozdaniami i informacjami Zarządu będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się w materiałach jakie zostaną przedstawione podczas Zebrań Osiedlowych, a następnie Walnego Zgromadzenia).

 

Pragnę wskazać, że na przestrzeni minionego roku Spółdzielnia kontynuowała zaleconą przez Radę Nadzorczą i ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie politykę spowolnienia procesów przygotowania i realizacji nowych inwestycji, co w praktyce oznaczało ograniczenie się w zakresie przyszłościowych inwestycji mieszkaniowych, głównie do czynności niezbędnych, umożliwiających utrzymanie aktualności i stanu gotowości podjęcia relatywnie szybko przygotowania projektowo-dokumentacyjnego dla poszczególnych przyszłych zadań. Były to działania z kategorii czynności niskonakładowych lub wręcz „bezkosztowych".

 

Z konkretów przykładowo wskazać należy przygotowanie przyszłej realizacji parkingu wielopoziomowego przy ul. Podhalańskiej na osiedlu Kukuczki w Katowicach. Podjęto, wobec zmiany w osiedlu realnej sytuacji w zakresie potrzeb i ekonomiczno-finansowych możliwości Spółdzielni w zakresie środków na inwestycję – decyzję o odroczeniu terminu realizacji programu inwestycyjnego tego zadania, w związku z czym poniesiono jedynie bieżące koszty eksploatacyjne terenu oraz koszty uzyskania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i własnościowych (do celów projektowych) w zakresie niezbędnym do realizacji przyszłej alternatywnej decyzji inwestorskiej w zakresie realizacji zarówno wielostanowiskowego (płatnego) parkingu wielopoziomowego, jak i (ewentualnie) poszerzenia dotychczasowego parkingu płatnego strzeżonego o nowe stanowiska parkingu naziemnego (jednopoziomowego).

 

Opracowana została wariantowa analiza możliwości zagospodarowania (wykorzystania) terenu pod alternatywną zabudowę oraz wystosowana (w porozumieniu z Radą Osiedla) do mieszkańców ankieta sondażowa, której wyniki przesądzą o wyborze wariantu wykorzystania terenu na usługi parkingowe przy formułowaniu założeń programowych na rok 2019 zespołów mieszkaniowych przy ul. Morawy - Osiedlowa oraz przy ul. Agnieszki - Bytkowskiej, gdzie biorąc pod uwagę brak w roku minionym realnej i bezpiecznej z punktu widzenia interesu ekonomicznego Spółdzielni możliwości skorzystania z założeń rządowego programu pn. „mieszkanie+" – poniesione zostały jedynie związane z utrzymaniem przewidywanych pod zabudowę mieszkaniową rezerw terenowych – bieżące koszty eksploatacyjne, wstrzymując się z prowadzeniem bardziej konkretnych i kosztowniejszych prac przygotowawczych dla tych nowych zadań inwestycyjnych. Oczywiście działaniem właściwym będzie (po wdrożeniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa „Narodowego Programu Mieszkaniowego", który zakłada m.in. „rozwój spółdzielczości mieszkaniowej", w tym aktywizację nowego spółdzielczego budownictwa lokatorskiego) przewidywane przez Spółdzielnię podjęcie w roku 2019 i następnych czynności umożliwiających skorzystanie z możliwości tego programu, czyli budowy mieszkań lokatorskich – po ich bardziej szczegółowym doprecyzowaniu co do zasad – w zakresie pokrywającym się z interesem ekonomiczno-finansowym ogółu członków KSM.

 

Wielką wagę na przestrzeni całego roku przywiązywaliśmy do gospodarki remontowej. Dość wskazać na prace związane z poprawą izolacji termicznej budynków, w ramach których zmodernizowano ocieplenia budynków przy ul. Kasprowicza 5, ul. Gen. J. Hallera 32 e-h, ul. Mikusińskiego 20-24, ul. Hałubki 2-2a, ul. Zielonogórskiej 13a-21a – przy aktywnym współudziale środków pomocowych WFOŚiGW (instrumenty zwrotne pożyczki na preferencyjnych warunkach – uwarunkowane konieczną partycypacją środków własnych Spółdzielni pochodzących z funduszu remontowego część „A"), jak też wyprzedzające projekty techniczne i modernizacji ociepleń elewacji budynków w roku następnym. Łączne nakłady tylko z tego tytułu w skali Spółdzielni w roku 2018 były rzędu 9 milionów.

 

Zgodnie z programem działań energooszczędnych KSM, w szeregu budynkach (w osiedlach: Giszowiec – ul. Karliczka 3, 9, 25, ul. Mysłowickiej 5; Szopienice – ul. Gen. J. Hallera 28e-28g, 32a-32d, 32e-32h, ul. Przedwiośnia 1-5, 1a-5a, 7-9, 7a-9a, 7b-9b) wykonany został montaż regulatorów podpionowych ASV-P, ASV-M; zakończono roboty związane z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach przy ul. Grażyńskiego 11 (Centrum I), ul. Szeligiewicza 20 (Śródmieście) ul. 1 Maja 118a i ul. Racławickiej 5 (Zawodzie); wykonano izolację pionów c.o. w budynku przy ul. Sokolskiej 33 (Haperowiec), jak też kontynuowano roboty związane z wymianą wewnętrznej instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Katowickiej 65. Zbiorczo nakłady na działania poniesione, związane z infrastrukturą ciepłowniczą – sięgają za rok 2018 ponad 2 milionów złotych.

 

Pomyślnie była sukcesywnie realizowana od lat modernizacja dźwigów osobowych. Do końca roku 2018 zakończone zostały prace przy windach w budynkach przy ul. Katowickiej 65 (Centrum I), al. Roździeńskiego 90 (Gwiazdy), ul. Karliczka 3 (Giszowiec), ul. Bohaterów Monte Cassino 12 (osiedle Zawodzie), stąd też – dotąd – ogółem w zasobach KSM zmodernizowanych zostało łącznie 201 dźwigów (tj. 61,47% zadań).

 

Wielce żywotną sprawą dla mieszkańców Spółdzielni zwłaszcza – dla mieszkańców Giszowca i Murcek w ub. roku były kwestia usuwania skutków szkód górniczych. Przekazuję więc informację o pozytywnym zakończeniu z przedsiębiorstwami wydobywczymi trudnych negocjacji dot. usunięcia skutków szkód na najbardziej newralgicznych odcinkach. Z Kopalnią Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic" została przeprowadzona szczegółowa kontrola szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach osiedla Giszowiec (ul. Mysłowicka, ul. Wojciecha, ul. Gościnna); na bieżąco – raz na kwartał – prowadzone były i są nadal obserwacje założonych plomb kontrolnych w budynkach osiedli Giszowiec i Murcki. W ich wyniku można stwierdzić niewystępowanie zjawiska powiększania się zarysowań ścian budynków. Zawarta została także ugoda na przeprowadzenie pionowej rektyfikacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wojciecha 27-27b i rozpoczęto prace związane z naprawą szkody (prace potrwają do końca 2019 roku).

 

Działające na potrzeby obsługi technicznej majątku Spółdzielni, w tym szeroko rozumianego pośrednictwa w obrocie lokalami, cztery Zakłady Celowe (wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie w oparciu o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy, lecz bez osobowości prawnej): Serwis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkingowych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa wypełniały swe zadania na bieżąco i prawidłowo, zgodnie z założeniami i w interesie ogółu spółdzielców potwierdzając tym samym ilością zrealizowanych usług swoją przydatność w gospodarce spółdzielczej na rzecz prawidłowości utrzymania zasobów i gwarancji dobrej jakości usług.

 

Niezmiernie ważną częścią stałych przypisanych zarządcom nieruchomości zadań jest zapewnienie prawidłowej realizacji świadczeń składających się na pakiet gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a obejmującej bieżącą eksploatację, wraz z zabezpieczeniem pełni niezbędnych dla mieszkańców i użytkowników lokali świadczeń komunalnych – to jest dostawy zimnej wody, odprowadzenia ścieków, dostaw energii cieplnej dla celów ogrzewania lokali i podgrzania wody zimnej (c.c.w.). Łączne w skali roku koszty (wg danych na koniec listopada z doszacowaniem grudnia) wraz z odpisami celowymi na fundusz remontowy (cz. „A" i cz. „B") ukształtowały się na poziomie nieco ponad 127,5 mln zł, natomiast wpływy (liczone memoriałowo, czyli wg naliczeń) – to kwota rzędu 133 milionów złotych. Oznacza to, iż po uwzględnieniu zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy) oraz salda początkowego (bilans otwarcia) budżet Spółdzielni za rok obrachunkowy zamyka się – w rachunku ciągnionym – nadwyżką (liczoną – również z uwzględnieniem memoriałowo określonych wpływów) w wysokości ok. 7 milionów złotych.

 

Wskazać w tym miejscu muszę koniecznie na użytek niektórych niezainteresowanych w „temacie" osób – że mająca w spółdzielczości mieszkaniowej zastosowanie „metoda memoriałowa" dla ustalania wysokości wpływów polega (upraszczająco) na określeniu ich wysokości w oparciu o wynikające z sumy naliczonych opłat od lokali wpływy należne, a nie z realnie uzyskanych w danym okresie wpłat kasowych (pieniężnych). Ma to bardzo istotne znaczenie dla właściwego zrozumienia m.in. kwestii „zadłużeń", czyli zaległości w bieżących płatnościach za użytkowanie i eksploatację lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ich wpływu na gospodarkę finansową, w tym przepływy finansowe i wskaźniki płynności finansowej Spółdzielni. A zaległości na koniec 2018 roku kształtują się na poziomie ok. 9,7 mln zł (jest to więc skala realnego niedoboru środków płatniczych na pokrycie bieżących realnie występujących w gospodarce zasobami mieszkaniowymi kosztów). Przyznać jednak w tym miejscu należy, że w stosunku do analogicznego stanu roku poprzedniego nastąpiła na tym odcinku widoczna poprawa, bowiem odnotowaliśmy realny spadek wielkości zadłużenia, czyli zmniejszenie niedoboru finansowego – co niewątpliwie jest efektem intensyfikacji różnorodnych (wewnętrznych i zewnętrznych) działań windykacyjnych i bardziej skutecznych egzekucji sądowych i innych, w tym dużego i bezinteresownego zaangażowania osiedlowych działaczy organów samorządowych.

 

Wskaźnik zaległości w opłatach liczony w stosunku do wpływów (memoriałowych) w 2018 roku oscyluje aktualnie na poziomie 6,62% - gdy w roku poprzednim wynosił 7,26%. Szczegóły i struktura zaległości będą wskazane w sprawozdaniach osiedlowych, warto jednak już dziś podać także, iż w roku 2018 Spółdzielnia m.in. wystosowała do dłużników ponad 5.000 wezwań do zapłaty; w 122 przypadkach (w sytuacjach uzasadnionych) akceptowała zgody na ratalną spłatę lub prolongatę terminu spłat zaległych płatności; zawarła (wprowadzonych do metod postępowania w II półroczu ub. roku) 54 dwustronne ugody o ratalną spłatę zadłużeń, udzielając tym samym osobom zagrożonym postępowaniami sądowymi pomocy w wyjściu z pętli zadłużenia (zawarte ugody dotyczące spłaty kwoty ponad 205,0 tys. zł, z czego do końca roku – czyli za niespełna 5 miesięcy - wpłynęła prawie połowa należności); potwierdziła 590 wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy finansowej w postaci dodatków mieszkaniowych dla konkretnych mieszkańców (z czego do końca roku pomoc taką otrzymywało 290 gospodarstw domowych na łączną kwotę 929.961 zł); dokonała też (niestety) wpisów 5 dłużników do Krajowego Rejestru Długów, i inne.

 

Praca Spółdzielni w różnorakich aspektach podlegała w trakcie roku kontrolom zewnętrznym – niezależnie od funkcji kontrolnych realizowanych bieżąco przez cały rok – według swoich właściwości przez organy samorządowe Spółdzielni – Radę Nadzorczą, (w osiedlach) Rady Osiedlowe. Pomijam tutaj ponadto sprawowany na bieżąco wgląd w finanse Spółdzielni przez uprawnione państwowe organy kontrolno-skarbowe za pośrednictwem JPK (Jednolity Plik Kontrolny) i obowiązkową sprawozdawczość statystyczną. W szczególności w 2018 roku w Spółdzielni naszej – została przeprowadzona lustracja problemowa działalności inwestycyjnej (za rok 2017) przez lustratora z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach (jej wyniki były przedstawione ogółowi członków na Walnym Zgromadzeniu w miesiącu czerwcu ub.r.).

 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przeprowadziła kontrolę Spółdzielni w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym przestrzegania przepisów BHP, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach na terenie działania Spółdzielni przeprowadził 9 kontroli (w zakresie oceny przygotowania i przebiegu akcji deratyzacji oraz oceny stanu sanitarnego nieruchomości budynkowych).

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie kontrolował nas dwukrotnie – w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wskazanych pracowników Spółdzielni, a także prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w trakcie roku sprawdzał wykorzystanie środków WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dotyczyło ono budynków przy ul. Uniwersyteckiej 29, ul. Czeczotta 2, ul. Warmińskiej 9-13, ul. Gen. J. Hallera 32a-32d).

 

PKO BP przeprowadził (realizowaną systematycznie także i w latach poprzednich) kontrolę zgodności i poprawności sporządzania przez Spółdzielnię oświadczeń o kwotach wpłat wniesionych przez członków z tytułu posiadanych kredytów mieszkaniowych i skapitalizowanych – umorzonych w wysokości niemal 18 mln zł odsetek kredytowych.

 

Szanowni Państwo.

Po „mini" prezentacji problematyki finansowo-gospodarczej – kolej na prezentację, oczywiście także niezmiernie syntetyczną i tylko wybiórczą, rocznej statutowej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, jaką KSM prowadziła, a w układzie ogólnospółdzielczym i osiedlowym, bazując głównie na pracy 6 klubów spółdzielczych, 2 sal integracyjnych oraz Działu Społeczno-Kulturalnego, z między innymi wykorzystaniem zaplecza własnego w postaci terenowych, osiedlowych miejsc sportowych i rekreacyjnych. W roku minionym zrealizowanych zostało ponad 940 imprez i form zorganizowanych dla ponad 19.800 uczestników (we wszystkich grupach wiekowych). Przykładając dużą wagę do poszanowania wartości i tradycji śląskich braliśmy udział w Dniu Regionalnym i warsztatach „Katowice – tutaj mieszkam", organizowaliśmy wieczorki pieśni i piosenek śląskich, wystawy twórczości lokalnych twórców. Mierzyliśmy się też i z inną skalą – współuczestnicząc w obchodach Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, promując integrację i porozumienie osób w różnym wieku. Organizowaliśmy także, lub współorganizowaliśmy, takie tradycyjne już imprezy – jak: X Bieg do Słońca w Parku Śląskim, XVI Piknik Niepełnosprawnych czy XXXVII Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego.

 

Mniemam, że tylko dla formalności – czuję się zobligowana przypomnieć, że rok 2018 przyniósł nam doniosły jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Spółdzielnia nasza aktywnie uczestniczyła w jubileuszowych obchodach – organizując w klubach liczne konkursy plastyczne, wieczory pieśni patriotycznych dla dorosłych, występy dzieci z poezją i piosenką, warsztaty historyczne i wyjścia do muzeów. Pośród wielu wydarzeń wskazuję na wystawę w Klubie „Centrum" prezentującą wydarzenia historyczno-polityczne dotyczące roku 1918, a zorganizowaną we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta z Warszawy; na przygotowaną przez Fundację KSM wespół ze Stowarzyszeniem „Signum Polonicum" imprezę historyczno-artystyczną pn. „Barwy Ojczyste", jak też uczestnictwo czterech naszych amatorskich spółdzielczych zespołów muzyczno-wokalnych, czyli: „Wesołych Kumoszek", „100-Krotek", „Alle Babek" i „Józefinek" w wojewódzkim przeglądzie zespołów senioralnych prezentujących pieśni legionowe i wojskowe, odbywającym się pod auspicjami Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach w Domu Kultury „Jubilat" S.M. „Gwarek" w Tarnowskich Górach. Uczestniczyliście Państwo w tych wydarzeniach (tzn. wszyscy Ci, którzy chcieli, a mógł każdy – spośród spółdzielców zrzeszonych w naszej Spółdzielni i zamieszkujących z nimi bliskich) – więc nie jest to tylko czcza przechwałka – możecie więc zaświadczyć, iż miały one miejsce. Nie byliśmy jako Spółdzielnia odosobnieni w działaniach w prezentowanej sferze aktywności społecznej, szeroko realizując założenia programowe z licznymi sojusznikami, czyli zarówno profesjonalnymi organizacjami miejskimi i regionalnymi, jak i formalnymi i nieformalnymi stowarzyszeniami, w których nierzadko naszymi partnerami (i odwrotnie) byli nasi mieszkańcy i członkowie, bądź ludzie sympatyzujący z naszą Spółdzielnią.

 

Zdaję sobie sprawę, że szereg ważnych elementów działalności nie znalazło się w tym swoistym „raporcie" – za co przepraszam i pracowników i licznych działaczy samorządu spółdzielczego, których praca i aktywność złożyły się na uzyskane przez Spółdzielnię wyniki.

 

Pełne spektrum bilansujące naszą wspólną ubiegłoroczną pracę i współpracę – pracowników, spółdzielców i sojuszników zostanie przedstawione członkom Spółdzielni dwukrotnie – na wspomnianych już Zebraniach Osiedlowych, a potem – łącznie z opinią biegłego rewidenta (obecnie już badającego naszą ubiegłoroczną gospodarką finansową i merytoryczną) – podczas czerwcowego Walnego Zgromadzenia. Już dzisiaj – serdecznie zapraszam wszystkich członków na te obrady. To przecież urzeczywistnienie najbardziej demokratycznej formy osobistego i bezpośredniego wpływania na to czym zajmuje się Spółdzielnia, na swoją indywidualną i naszą wspólną zbiorową przyszłość.

 

Z poważaniem

KRYSTYNA PIASECKA     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)