2019-01-22

Racjonalne rozliczenia

zużytego ciepła

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Jak zwykle ostatnie miesiące kończącego się roku to okres, w którym docierają do użytkowników lokali rozliczenia kosztów zakupu i zużycia ciepła w zakończonym tzw. okresie grzewczym, tym razem za przełom lat 2017/2018. Rozliczenia jakie nadeszły z końcem 2018 roku dokonane zostały w oparciu o zmienione zasady, zawarte w „Regulaminie rozliczeń kosztów ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" i wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej numer 48/2017 z dnia 23.05.2017 r.

 

Zwracam Państwa uwagę na fakt, że Rada Nadzorcza z ostrożności zdecydowała o zastosowaniu zmienionych zasad dopiero przy rozliczaniu poniesionych kosztów za okres 2017/2018 z po ponad rocznym okresem – tak zwanego vacatio legis – od dokonania zmian. Celem tak długiego okresu wyprzedzenia wprowadzonych zmian poprzedzającego ich zastosowanie było umożliwienie użytkownikom lokali spokojne zapoznanie się z ich treścią, wyjaśnienie i zrozumienie ich skutków oraz świadome korzystanie z dostarczanego ciepła na indywidualne potrzeby dla zapewnienia komfortu cieplnego w swoim lokalu na oczekiwanym poziomie. Temu celowi służyły między innymi moje felietony opublikowane na łamach „Wspólnych Spraw" w maju i październiku 2017 roku oraz opublikowany w formie wkładki do „WS" w listopadzie 2017 roku „Regulamin rozliczania kosztów ciepła w KSM", który razem z gazetą dostarczony został do wszystkich lokali mieszkalnych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię. Co więcej, treść Uchwały RN jak i tekst jednolity Regulaminu już w maju 2017 roku zamieszczony został na naszej stronie internetowej www.ksm.katowice.pl

 

We wszystkich materiałach, informacjach oraz korespondencji indywidualnej i zbiorowej, jak i w bezpośrednich rozmowach, wyjaśniane były przyczyny dokonanych zmian oraz ich cele. Muszę stwierdzić, że w zdecydowanej większości spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją ze strony właścicieli i użytkowników lokali. W stosunku do poprzednio obowiązujących nowe zasady budzą znacznie mniej kontrowersji, a ilość reklamacji rozliczeń indywidualnych w bardzo istotny sposób się zmniejszyła w porównaniu do analogicznego okresu rozliczanego na poprzednio obowiązujących zasad.

 

Oczywiście nie można twierdzić, że wszyscy wszystko rozumieją, akceptują i są zadowoleni ale trudno sobie wyobrazić, żeby tak mogło być w jakiejkolwiek sprawie, a tym bardziej jeśli odnosi się to znaczącej pozycji comiesięcznych opłat dotyczących zaliczek na ciepło. Zgłaszane obecnie uwagi, wnioski i reklamacje do rozliczeń ciepła – choć nie wszystkie – to jednak zasadniczo dzielą się na takie, które wynikają z nieznajomości lub niezrozumienia zasad rozliczeń oraz takie, które w których autorzy kwestionują dokonane zmiany w ogóle i te są zgłaszane są przez relatywnie niewielką grupę użytkowników, którzy swoje grzejniki w lokalu całkowicie „zakręcali" lub prawie z nich nie korzystali uznając, że wystarczy im ciepło pozyskane poza własnymi grzejnikami. Jest to ciepło wyemitowane do ich lokali przez pozostałe (poza grzejnikami) elementy instalacji centralnego ogrzewania oraz przenikające do nich z sąsiednich lokali poprzez ściany, podłogi i sufity. W ten sposób na grzejnikach zarejestrowane zużycie jest zerowe lub znikome, ale pomimo tego jest w danym lokalu względnie ciepło. Ale na temat tego – skąd się ono wzięło – wolą milczeć, tyle tylko, że sąsiedzi takich wychłodzonych lokali nie chcieli nadal milczeć i nadal płacić wyższe rachunki za to, by ogrzać swój lokal i – w jakiejś części – sąsiadujące przez ściany, sufity czy podłogi „niedogrzewanych" lokali. Właśnie owi właściciele lokali sąsiadujących z lokalami „niedogrzewanymi" wielokrotnie przez lata wnioskowali o uregulowanie tej problematycznej sytuacji przy aktualizacji zasad rozliczeń kosztów ciepła.

 

1 października 2016 roku weszły w życie zmiany wynikające z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.831). W następstwie tego zmieniona została również ustawa Prawo energetyczne w części dotyczącej zasad rozliczania kosztów ciepła tj. art. 45A. Konieczna stała się kolejna już aktualizacja regulaminu rozliczania kosztów ciepła. W tych okolicznościach Rada Nadzorcza KSM, na wniosek Zarządu, postanowiła, aby przy okazji dokonywania koniecznych, wymaganych ustawą zmian doprowadzić do sygnalizowanej od pewnego czasu przez specjalistów i ośrodki naukowe zmiany podejścia do powszechnie krytykowanej doktryny rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania: „oszczędności za wszelką cenę".

 

O ile na początku lat 90-tych minionego już wieku takie działanie było pewnie uzasadnione, bo niezbędna była radykalna zmiana przyzwyczajeń prowadząca do drastycznego zmniejszenia zużycia ciepła, to już po roku 2010 zaczęły brać górę opinie przemawiające za zrównoważonym oszczędzaniem. Pożądane zachowania energooszczędne nie mogą prowadzić do całkowitego rezygnowania lub znikomego korzystania z ogrzewania kosztem nadmiernego obniżania standardów zamieszkiwania oraz powodowania zagrożeń dla życia i zdrowia użytkowników lokali. Niestety źle pojęte „oszczędzanie" poprzez nadmierne doszczelnienie mieszkań i ich wychłodzenie poniżej dopuszczalnych norm bywało – i niestety czasem bywa – nadal przyczyną główną stworzenia zagrożenia zdrowia i życia. Mowa tu o spowodowaniu braku możliwości napływu świeżego powietrza na niezbędnym poziomie, a przez to zaburzenia pracy układów wentylacyjnych, mowa o powstawaniu czadu przy niepełnym spalaniu gazu, mowa o funkcjonowaniu ludzi w środowisku bardzo wilgotnego powietrza ubogiego w tlen ale bogatego m.in. w dwutlenek węgla, mowa wreszcie o zawilgoceniu ścian i powstawaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi pleśni i grzybów.

 

Tak nie da się postępować bez końca. Bywa, że ktoś chwali się przed innymi, że przez całą zimę nie odkręcił grzejników i miał ciepło. Można wtedy zapytać, czy zgadza się na to, by wstrzymać całkowicie dostawę ciepła do budynku? To oczywiście pytanie retoryczne, bowiem nie można w naszym klimacie zrezygnować z ogrzewania budynków, a co za tym idzie lokalu mieszkalnego. Nie da się przetrwać zimy bez ogrzewania. Wynika to także z tego, że pojedynczy lokal w budynku wielolokalowym jest częścią większej całości – i chcąc nie chcąc – korzysta pośrednio z centralnego ogrzewania nawet wtedy, gdy swoje grzejniki ma zakręcone.

 

Dostrzegając niedostatki zasad stosowanych do rozliczeń kosztów zużycia ciepła w naszych budynkach, w zastanych realiach technicznych i technologicznych wraz z ich infrastrukturą „skopiowaną" w znacznym zakresie z zachodnioeuropejskich systemów rozliczeń, wiele ośrodków badawczych i instytutów akademickich w Polsce, a także stowarzyszenia i odbiorcy ciepła – w tym i nasza Spółdzielnia – zaczęło szczegółowo analizować strukturę emisji ciepła w budynku. Mówiąc prościej tego: jak rozchodzi się ciepło z instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Od wejścia na poziomie piwnic i ciepłomierza głównego, przez poziomy i piony instalacji c.o., aż do grzejników w lokalach. Na co mają wpływ użytkownicy lokali, czyli ile z tego – co weszło – emitują grzejniki, a ile ciepła zostaje zużyte po drodze.

 

Grzejniki w lokalach są wyposażone w zawory termostatyczne. Każdy użytkownik ma możliwość decydowania tylko o emisji ciepła z własnych grzejników lokalu ale przecież ciepło – w bardzo znacznej części – jest emitowane z instalacji do bryły budynku po drodze pomiędzy ciepłomierzem głównym a opomiarowanymi grzejnikami w lokalach i nie są to straty ciepła w prostym tego słowa rozumieniu. To ciepło ogrzewa budynek, tzn. bezpośrednio lub pośrednio każdy znajdujący się w nim lokal i pomieszczenia o innym przeznaczeniu, ale... użytkownicy nie mają bezpośredniego wpływu na wielkość tego zużycia. Od użytkowników zależy wyłącznie emisja ciepła przez grzejniki. Okazuje się, że średnio (praktycznie) wielkość części zużytego ciepła możliwej do wyemitowania przez grzejniki w lokalach stanowi (z odchyleniami) do 40%. Ten fakt był z jednej strony zaskoczeniem ale i przyczynkiem do zmiany struktury wstępnego (ogólnego zużycia wg wskazań ciepłomierza) podziału kosztów ciepła (§14 Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM).

 

W tym miejscu warto przypomnieć co to jest część wspólna i część indywidualna rozliczeń kosztów ogrzewania, bowiem z treści składanych reklamacji i wniosków wynika brak zrozumienia tych terminów.

 

Regulamin rozliczania kosztów ciepła w KSM zawiera definicje tych części zapisanych językiem „urzędowym" nie dla wszystkich zrozumiałym spróbuję więc opisać je prościej:

  • część indywidualna dotyczy tylko ciepła wyemitowanego przez opomiarowany grzejnik/grzejniki w lokalu i rozliczanego na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania,
  • część wspólna dotyczy pozostałego ciepła wyemitowanego do bryły budynku przez nieopomiarowaną instalację centralnego ogrzewania pomiędzy ciepłomierzem głównym i grzejnikami w lokalach.

Mam nadziejęże takie uproszczone wyjaśnienie pomoże zrozumieć istotę różnicy pomiędzy tymi częściami oraz to, że każdy właściciel czy zarządca budynku wielolokalowego może tylko i wyłącznie dzielić pomiędzy użytkowników lokali zużycie i koszty ciepła na podstawie wskazań ciepłomierza głównego i faktur wystawionych przez dostawcę dotyczących danej, konkretnej jednostki rozliczanej z przypisanego jej ciepłomierza. Zupełnie nietrafione i bezpodstawne są posądzenia Spółdzielni o rozliczenia niezgodne ze wskazaniami ciepłomierza głównego. Byłoby to działanie nikomu nie służące i nikomu niepotrzebne, a jednocześnie stanowiące naruszenie prawa, zagrożone drastycznymi karami i sankcjami innego rodzaju. Podstawy prawne zasad rozliczeń zawartych w „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w KSM" wskazane są już na samym jego początku w § 1.

 

Mam ogromną prośbę do Państwa, bo może otrzymywane przez Was rozliczenia kosztów ciepła, a może ten felieton skłonią Was do refleksji i pytań wymagających odpowiedzi, a to z kolei spowoduje zainteresowanie i lekturę treści regulaminu zawierającego zasady, które często kwestionujecie ale bez zapoznania się z ich treścią. Proszę o uważne zapoznanie się z brzmieniem Regulaminu i przeanalizowanie go. Bez tego nietrudno o pochopne opinie i nieuprawnione oceny otrzymanych rozliczeń dokonanych na podstawie zasad w tym Regulaminie zawartych oraz o bezpodstawne posądzenia Spółdzielni o działania krzywdzące, a nawet bezprawne. Zaręczam, że faktycznie sytuacja jest dokładnie odwrotna.

 

Muszę jeszcze w tym miejscu odnieść się do jednak słusznego zarzutu dotyczącego opóźnień w dostarczaniu rozliczeń. Powody tych opóźnień leżą poza Spółdzielnią i wynikają z toczącego się procesu przejmowania firmy rozliczeniowej Brunata Polska sp. z o.o. przez nowego właściciela, którym jest Minol ZENNER Sp. z o.o. Przejęcie rozpoczęło się w lipcu ubiegłego roku i obecnie jest na ukończeniu, ale niestety właśnie w okresie dokonywania rozliczeń kosztów ciepła w zasobach naszej Spółdzielni. Nowy właściciel zapewnia, że zaburzenia w procedurze i obowiązujących terminach są przejściowe i w przyszłości nie będą występowały. Zarząd Spółdzielni przygotowuje jednakże, w oparciu o zapisy umowy rozliczeniowej, wystąpienie do obecnego właściciela (jako następcy prawnego Brunaty) z karami i sankcjami za niedotrzymanie terminów dostarczenia rozliczeń, a o skutkach pojętych działań Zarządu Spółdzielni niezwłocznie Państwa poinformuję.

 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że chociaż w niewielkiej, ale istotnej części, udało mi się wyjaśnić istotne kwestie związane z rozliczeniami kosztów ciepła według zasad zmienionych w naszym Regulaminie w 2017 roku. Obecnie wszystko wskazuje na to, że nowe zasady są powszechniej akceptowane jako bardziej sprawiedliwie rozkładające koszty ciepła i uwzględniające konieczne i postulowane zmiany. Zawsze po zakończeniu rozliczeń Rada Nadzorcza analizuje wyniki rozliczeń oraz zgłaszane uwagi i wnioski w tym zakresie, dokonując ich oceny oraz formułując wnioski. Będzie więc jeszcze czas i miejsce na informacje Rady i Zarządu kierowane do Państwa wiadomości, aby i Państwo mieli możliwość zapoznania się z nimi.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)