2019-12-06

Przyszłoroczny „kosz" kosztów będzie trudny do udźwignięcia

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Przyszły rok – 2020 – zapowiada się jako wyjątkowy i to nie dlatego, że kalendarzowo przypada rok przestępny, bo przecież jest to zjawisko powtarzalne co cztery lata i wcale nie dlatego, że tak ładnie wyglądają obok siebie te dwie dwudziestki. Nie czeka nas nic dobrego, bo będzie to rok skokowego wzrostu kosztów, praktycznie w każdym obszarze życia. Nie trzeba być prorokiem, aby zauważyć, że płynące zewsząd sygnały zapowiadają bardzo trudny okres. Na podstawie tego co już wiemy z całą pewnością, jak i wielu jeszcze niewiadomych, które w bliższej i dalszej perspektywie się ujawnią – trudno o optymizm.

 

Na razie zmagamy sie z końcówką odchodzącego roku, a to w naszej spółdzielczej rzeczywistości czas podsumowań i prognozowania wyników tegorocznych działań dotyczących eksploatacji i utrzymania oraz remontów i modernizacji zarządzanych przez Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych, niemieszkalnych, a także infrastruktury towarzyszącej i obsługującej te zasoby. Zaczynamy 28 listopada spotkaniem na Zawodziu całą serię 17 Zebrań Osiedlowych, na których prezentowane będą wstępne wyniki, prognozy i sprawozdania dotyczące kończącego się roku, a także plany działalności gospodarczej i społecznej oraz kulturalnej dotyczące przyszłego roku w skali osiedli, ale i całej Spółdzielni. Zapraszamy do licznego uczestniczenia w tych Zebraniach tym bardziej, że obecne Rady Osiedli kończą swoją czteroletnią kadencję i pora na wybranie przedstawicieli mieszkańców, jacy w nowej 4-letniej kadencji będą tworzyć osiedlowy samorząd.

 

Wyniki tegorocznej działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – z którymi wszyscy nasi członkowie mogą zapoznać się czytając „Sprawozdanie okresowe Zarządu KSM" będące dodatkiem do niniejszego wydania „Wspólnych Spraw" – są zadowalające i jak wynika z prognoz – rok 2019 zakończymy umiarkowanie korzystnie. Niestety plany na przyszły rok muszą być budowane bardzo ostrożnie w świetle zapowiadanych podwyżek cen towarów, usług, kosztów pracy i narzutów na nie oraz kosztów mediów i kosztów ich dostawy. To właśnie te składniki tworzą wydatki, które Spółdzielnia – działając co do zasady non profit – dzieli pomiędzy właścicieli i użytkowników lokali przez nią zarządzanych. Wielkość tych kosztów jest praktycznie w dwóch trzecich kształtowana ponad Spółdzielnią i poza nią. Są one wynikiem aktualnego stanu gospodarki rynkowej oraz decyzji odpowiednich władz samorządowych i państwowych.

 

Spółdzielnia stara się wszelkimi dostępnymi środkami ograniczać i łagodzić skutki obarczania coraz to większymi kosztami zamieszkiwania właścicieli i użytkowników mieszkań znajdujących się w jej zarządzie. Daje to skutek pozytywny, ale ograniczony do naszych możliwości. Najczęściej jednak nie mamy wpływu lub mamy znikomy wpływ na to co, kiedy i w jakich wielkościach ląduje w „koszu" kosztów przypadającym mieszkańcom do pokrycia. Jesteśmy zdani sami na siebie, a do tego wszyscy Ci, którzy do tego „kosza" kosztów dokładają coraz to nowe i coraz to większe ciężary, sami nie prezentują się wobec mieszkańców, ale wykorzystują w tym celu zarządców nieruchomości.

 

Łatwiej rzeczywistym decydentom podejmuje się niepopularne ustalenia, kosztowne i skutkujące wzburzeniem ostatecznych płatników, jeśli skutki tego wzburzenia, złość i niezadowolenie musi na siebie (mimowolnie) przyjąć ktoś inny. A taka jest niewdzięczna rola administrujących i zarządzających. Tak niestety było, jest i – chyba się nie zmieni w przyszłości. Decydenci (bez względu na barwy polityczne) na zmianę tego stanu rzeczy nie pozwolą. To konsumowanie, wygodnej od tysiącleci, zasady, że winny jest posłaniec przynoszący złe wiadomości i to on za ich przekazanie płaci głową. W tym kontekście proszę czytelników bardzo „Gorącego tematu" o zrozumienie i kierowanie krytyki pod właściwy adres.

 

Pierwszym przykładem takiej sytuacji – i chyba najbardziej widocznym dla mieszkańców – jest obowiązujący regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, czyli w mieście Katowice. Za organizację systemu gromadzenia, odbioru, utylizacji i recyclingu odpadów komunalnych ustawowo odpowiedzialne jest gmina. To gmina określa zasady i koszty utrzymania tego systemu. To gmina określa obowiązki mieszkańców i instytucji w tym zakresie. Przy takich obowiązkach gminy – jak się wydaje – powinno być naturalne i oczywiste to, że władze samorządowe i organy administracji terenowej powinny być zainteresowane znalezieniem partnerów podmiotowo wspierających realizację koniecznych działań w tym zakresie. Wsparcie między innymi w postaci zgłaszanych wniosków o dokonanie korekt i zmian w obowiązujących zasadach i związanych z nimi opłatami w celu poprawy standardu, zakresu i uszczelnienia całego systemu. Powtórzę, powinno to być naturalne i oczywiste, ale tak niestety nie jest.

 

Dowody znajdziecie państwo w cytowanym poniżej wystąpieniu katowickich spółdzielni mieszkaniowych skierowanym 20 listopada 2019 roku do władz miasta Katowice. Pomimo gotowości do współdziałania, jesteśmy bezsilni wobec postawy władz i administracji miasta, a szkoda bo nasza inicjatywa mogłaby dobrze posłużyć miastu i jego mieszkańcom.

 

 

Szanowni Panowie

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice,

Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice,

Maciej Biskupski, Przewodniczący Rady Miasta


Jako przedstawiciele katowickich spółdzielni mieszkaniowych, jesteśmy zmuszeni ponownie, wspólnie wystąpić z naszymi postulatami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszym mieście. Z przykrością stwierdzamy, że w ostatnim okresie problemy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zamiast być coraz mniejsze, stają się coraz bardziej dotkliwe tak dla mieszkańców, jak i dla zarządców nieruchomości. Niestety obraz miejsc składowania odpadów nie wpływa pozytywnie na obraz naszego miasta.

 

Podczas spotkania, zorganizowanego w maju tego roku w Urzędzie Miasta, mieliśmy nadzieję, że nasze postulaty zostały przyjęte ze zrozumieniem i wszystkim Nam zależy na rozwiązaniu istniejącego problemu gospodarki odpadami. Niestety, kolejne robocze spotkania (pierwsze w sierpniu, drugie w listopadzie br.) nie pozwoliły tak naprawdę na powzięcie konkretnych decyzji co do dalszego funkcjonowania systemu z uwzględnieniem wnioskowanych przez nas potrzebnych weryfikacji, korekt i zmian.

 

Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy zapowiedź podjęcia uchwały przez Radę Miasta o podwyższeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez dokonania jakichkolwiek zmian w systemie gospodarki odpadami w Katowicach.

 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się o ponowne pochylenie się nad tym coraz dotkliwszym dla Nas wszystkich problemem i przypominamy najważniejsze punkty, które po dokonaniu zmian w zakresie obecnych zasad gospodarki odpadami komunalnymi powinny przynieść znaczące usprawnienie w funkcjonowaniu tego systemu w Katowicach:

 

1. Zwiększenie częstotliwości odbioru przedmiotów wielkogabarytowych.

2. Włączenie do systemu i odbiór pozostałych odpadów, które nie są obecnie zakwalifikowane jako przedmioty wielkogabarytowe, takie jak: kabiny prysznicowe, brodziki, wanny, okna, opony, itp.

3. Objęcie w ramach „opłaty śmieciowej" wywozu odpadów „bio" z osiedlowych terenów zielonych, równo traktując wszystkie podmioty produkujące tego typu odpady, tzn. mieszkańców budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych.

4. Zmiana systemu odbioru odpadów zmieszanych, dostosowując częstotliwość ich odbioru do rzeczywistych potrzeb – obecna ilość wywozu jest niewystarczająca.

5. Zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze stawki za osobę, na opłatę opartą o powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

6. Zaprzestanie stosowania odpowiedzialności zbiorowej mieszkańców za segregację przy braku po stronie rzetelnie wywiązujących się z obowiązków mieszkańców i zarządców nieruchomości wielolokalowych jakichkolwiek narzędzi do kontrolowania i wpływania na jakość segregacji.

7. Zwiększenie ilości i tempa montowania estetycznych pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane i segregowane.

8. Objęcie systemem gospodarki odpadami, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, np. lokale użytkowe, garaże, parkingi samochodowe itp..

9. Zmiana w podejściu do spółdzielni jako płatników, zmuszanych do dokonywania płatności za osoby, które nie wnoszą na bieżąco comiesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych.

10. Możliwość przesyłania do UM zbiorczych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez platformę SEKAP.

 

Podnoszone przez nas problemy to oczekiwania i żądania mieszkańców które czujemy się zobligowani przekazać bowiem wiążą się z coraz większymi utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu każdego z mieszkańców Katowic, a także stają się coraz większym wyzwaniem nie tylko dla służb odpowiedzialnych za obsługę systemu, ale i dla zarządców nieruchomości.

 

Wyrażamy przekonanie, że nasze ponowione postulaty zostaną w dobrze pojętym interesie społeczności katowiczan rozpatrzone z większą niż dotychczas gotowością uwzględnienia ich w zmienianym Regulaminie, a jednocześnie nasz głos będzie konstruktywnym przyczynkiem do naprawdę krytycznego spojrzenia na obecnie funkcjonujący w Katowicach nie w pełni efektywny system gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o zdjęcie z porządku obrad Rady Miasta w dniu 21 listopada 2019 roku punktu dotyczącego zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Mamy świadomość, że wzrost nie podnoszonej od 6 lat opłaty jest nieunikniony, lecz uważamy, że tego typu decyzja powinna nastąpić po szerokich konsultacjach i wobec tego prosimy o pilne zorganizowanie kolejnego spotkania na szczeblu Zarządu Miasta Katowice z przedstawicielami katowickich spółdzielni mieszkaniowych i zarządców innych nieruchomości, przy współudziale Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice oraz Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Pokładamy jednocześnie nadzieję, że podnoszone w piśmie tematy mogą zostać załatwione w sposób korzystny dla wszystkich zainteresowanych jakością i kosztami zamieszkiwania oraz obsługi przez powołane w tym celu służby i przedsiębiorstwa funkcjonujące w obszarze gospodarki komunalnej.

 

Z wyrazami szacunku

Katowickie spółdzielnie mieszkaniowe oraz Zarządcy wspólnot mieszkaniowych

 

 

Z ostatniej chwili:

Rada Miasta Katowice na XIV Sesji przyjęła 21 listopada 2019 roku uchwałę „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty", w której m.in. stwierdza się:

„§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 21,30 zł miesięcznie. 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 42,60 zł miesięcznie."

 

Jakichkolwiek zmian w systemie gospodarki odpadami w Katowicach nie dokonano.


Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)